Arbenigedd unigryw cwmni gwledig yn ennill contract dros Gymru gyfan

Yn ddiweddar mae Telemat, sef tîm arbenigol Antur Teifi ym maes TG, wedi ennill contract i ddarparu cymorth TG i bob un o Aelodau’r Cynulliad yng Nghymru. Bydd tîm Telemat yn cynorthwyo Adran TG y Cynulliad Cenedlaethol drwy ddarparu cymorth yn y fan a’r lle i ymdrin â’r offer TG a ddefnyddir gan y staff … Continued

Aled yn mwynhau manteision band eang symudol

I Aled Rees, mae colli amser yn golygu colli arian, a gan mai ffermwr ydyw byddai’n siŵr o ddadlau nad oes ganddo ddigon o’r naill na’r llall! Fodd bynnag, mae’n cyfaddef bod angen iddo wneud y gorau o’r hyn sydd ganddo ac, er mwyn bod yn gystadleuol, bod angen iddo allu cael gafael ar wybodaeth … Continued

Lansio astudiaeth band eang 3G Ceredigion

Yr wythnos hon lansiwyd y prosiect cymorth band eang symudol, a grëwyd ar y cyd gan dîm Cynnal y Cardi Cyngor Sir Ceredigion, THREE (y darparwr rhwydwaith ar gyfer dyfeisiau symudol) a gwasanaeth cymorth TG Telemat. Cafodd cyfranogwyr o bob cwr o Geredigion, nad oes modd iddynt gael band eang digonol drwy eu llinell ffôn, … Continued

Bygythiadau i seiberddiogelwch yn cynyddu

Mae astudiaeth yn dangos bod busnesau yn y DU a’r Unol Daleithiau yn disgwyl i’r risg o seiberfygythiadau i’w busnes gynyddu’n sylweddol yn ystod 2014. Yn ôl yr astudiaeth gan Kaspersky Lab a B2B International, yr Unol Daleithiau a’r DU yw’r ddwy wlad sy’n poeni fwyaf am yr effaith y bydd seiberfygythiadau yn ei chael ar … Continued

Cymorth pan fo arnoch ei angen fwyaf

Mae busnesau bach a chanolig eu maint yn y DU am anfon yr ymadroddion a ddefnyddir gan ddesgiau cymorth TG ac sy’n gwylltio pobl fwyaf ym Mhrydain draw i ‘Ddesg Gymorth 101’, sef y ganolfan alwadau lle caiff ein problemau TG gwaethaf i gyd eu storio! Wrth i TG ddod yn fwyfwy pwysig i fusnesau bach … Continued

Y defnydd o’r rhyngrwyd yn parhau i gynyddu

Mae UKOM, sef y sefydliad sy’n mesur cynulleidfaoedd ar-lein yn y DU, wedi llunio ei ffigurau ar gyfer y defnydd a wnaeth pobl Prydain o’r rhyngrwyd yn ystod mis Ebrill 2010, gan eu cymharu â’r ffigurau ar gyfer mis Ebrill 2007. Y prif ganfyddiad yw bod pobl Prydain erbyn hyn yn treulio 65% yn fwy o … Continued

Telemat yn ennill Nod Ymddiriedaeth o fri

Ymddiriedaeth yn ffactor allweddol yng nghynlluniau cwmni TG o Sir Gâr ar gyfer tyfu Yn ddiweddar, enillodd cwmni gwasanaethau TG o Gastellnewydd Emlyn Nod Ymddiriedaeth o fri i Fusnesau TG yn rhan o’i gynlluniau ar gyfer tyfu yn 2013. Mae Telemat yn is-gwmni y mae Menter Gymdeithasol Antur Teifi yn berchen yn llwyr arno. Mae’r … Continued