Technoleg Ym Myd Y Gyfraith – Sut Mae’n Effeithio Arnoch Chi?

10 o dueddiadau technolegol ym myd y gyfraith.

Mae yna nifer o dueddiadau nodedig a allai erydu’r traddodiad cyfreithiol o fewn y farchnad. Rydym wedi casglu nifer o rhagolygon ac arsylwadau o amryw o ffynonellau ar y newidiadau technolegol sy’n digwydd yn y Proffesiwn Cyfreithiol.

 1. Oriawr AppleApple Watch

Bydd Oriawr Apple  yn parhau i ennill poblogrwydd wrth i gyfreithwyr  ddysgu ffyrdd newydd ac amrywiol i ychwanegu at eu harferion gwaith. Er enghraifft, a ydych wedi ystyried y posibiliadau o gael eich cydweithiwr i anfon negeseuon atoch trwy’ch oriawr  tra fyddwch yn holi llygad-dyst?

 1. Cynnyddu’r gallu i storio gwybodaeth trwy Cloud

Mae’r cyfryngau wedi newid eu safbwynt am Dropbox yn y misoedd diwethaf.   Serch hynny, rydym o’r farn y bydd cyfreithwyr a busnesau bach eraill yn mabwysiadu Dropbox, Office 365 a Google Apps  yn lle’r hen weinydd traddodiadol oherwydd y manteision sydd ganddynt i’w cynnig i’r defnyddiwr.

 1. Dau o dueddiadau gwrthgyferbyniol y flwyddyn
 • Y cynnydd yn argaeledd a’r defnydd o feddalwedd Cloud fel gwasanaeth (SaaS) e.e. Osprey Legal Cloud (http://ospreylegalcloud.co.uk/)

           A

 • Y cynnydd yn y sensitifrwydd i fygythiadau seiber a diogelwch data.

Mae’r ddau dueddiad yn cyrraedd pwynt trothwy o ran sylw a gweithgarwch a heb ffyrdd resymol i sefydliadau i fanteisio ar y  cwmwl tra’n rheoli risg. Peidiwch â disgwyl penderfyniad i wella ar hyn yn ystod 2016 oherwydd y  dulliau diogelwch sydd gan gwmnïau eisoes,yr ansicrwydd a natur gweithredu achlysurol y byd cyfreithiol. Gyda lwc, byddwn yn gweld camau ystyrlon tuag at cyfrifiadura cwmwl ar draws y diwydiant a safon diogelwch data yn y dyfodol agos.

Tech

 1. Y Gyfraith Gyfrifiannol

Mae hwn yn offeryn awtomataidd ar gyfer dadansoddiad cyfreithiol a ddefnyddir yn gyffredin gan gwmnïau cyfreithiol. Bydd y gangen hon o’r gyfraith yn parhau i dyfu ynghynt ac ynghynt. Mae datblygiadau enfawr technoleg yn galluogi cyfreithwyr i ganolbwyntio ar wasanaethu fel cynghorwyr a ‘concierges’ i’w cleientiaid. Bydd hyn hefyd yn eu galluogi i fod yn fwy effeithlon wrth ddarparu gwasanaethau cyfreithiol.

 

 1. Cwmni Cyfreithiol fel Gwasanaeth (Law Firm as a Service – LFaaS) a’r model cloud‘Gwybodaeth-fel-gwasanaeth cyfreithiol’

2016/17 yw’r cyfnod lle y bydd  Cwmnïau Cyfreithiol fel Gwasanaeth (LFaaS) yn dod yn fwy-fwy gyffredin. Bydd cwmnïau mawr a bach yn dechrau darparu ystafelloedd yn llawn o offer awtomeiddio ar gyfer cynghori wedi eu  cynllunio o amgylch ddeddfwriaeth benodol neu ar gyfer cleientiaid o fewn diwydiannu penodol. Bydd y cwmnïau yn gwerthu mynediad diderfyn i’r offer hyn ar gyfraddau tanysgrifio unffurf, neu yn  eu rhoi  i’w cleientiaid mwyaf fel gwasanaethau gwerth ychwanegol.

Mae ymgynghorwyr marchnata’n rhagweld y bydd pwynt trothwy’n cyrraedd lle bydd arferion cyfreithiol arloesol yn ymuno â’r rhai hynny sydd yn mabwysiadu’r  model ‘Gwybodaeth-fel-gwasanaeth. Bydd gwaith ar y lefel isel yn fwy proffidiol wrth ddarparu gwybodaeth gyfreithiol i gleientiaid drwy lwyfannau ar-lein yn seiliedig trwy danysgrifio.

Bydd y model hwn yn galluogi cwmnïau cyfreithiol i ateb rhai o gwestiynau eu cleientiaid am ran fach o’r gost o gyfweliad wyneb-yn wyneb tra’n aros yn broffidiol. Mae hefyd yn eu galluogi i ddefnyddio dadansoddiadau ac offer delweddu i drosglwyddo gwybodaeth gynhwysfawr i’w cleientiaid.

 1. Llwyfannau cyfathrebu diogel wedi eu haddasu.

Mae busnesau’n defnyddio apps negeseuon i gyfathrebu’n mewnol wrth i dechnoleg amgryptio barhau i wella. Mae hyn yn sicrhau bod y wybodaeth a gyfnewidiwyd yn fwy diogel.

 1. Blwyddyn trychineb diogelwch seiber?

Eleni o bosib bydd y flwyddyn y gallai cwmnïau cyfreithiol â phroffil uchel wynebu trychineb diogelwch seiber ddifrifol.  Gallai hyn danlinellu’r ymdrechion annigonol i ddiogelu gwybodaeth llawer o gleientiaid.

 1. cyber essentialsDiogelwch yn canolbwyntio ar gwmnïau.

Bydd diogelwch yn parhau i fod yn  allweddol ar gyfer y rhan fwyaf o gwmnïau. Bydd bygythiadau diogelwch seiber yn parhau i dyfu o ran grym ac o ble y maent yn tarddu. Gallai hyn achosi perygl gwirioneddol i gwmnïau cyfreithiol ta beth yw maint y cwmni.

 1. Trosedd diogelwch data cyhoeddus

Rhagwelir y bydd o leiaf un o’r 200 o gwmnïau cyfreithiol fwyaf yn dioddef trosedd data mawr iawn mewn modd cyhoeddus iawn a fydd yn peryglu gwybodaeth gyfrinachol cleientiaid a gweithwyr.  O ganlyniad, bydd y diwydiant cyfreithiol yn cael ei orfodi i gymryd stoc o’i ddiogelwch, yswiriant a chyfathrebu. Mae cleientiaid yn gyffredinol yn galw am gwmnïau i ddangos eu bod yn paratoi ar gyfer pob math o drosedd diogelwch seiber.

 1. Swyddfeydd cyfreithiol rhithiol.key board

Bydd y nifer o gwmnïau cyfreithiol un-person a bach yn sy’n darparu swyddfeydd rhithiol yn cynyddu’n sylweddol. Gan fod y syniad yn cael ei gydnabod ac yn cael ei dderbyn yn raddol,  bydd cynnydd yn nifer y cyfreithwyr â fydd yn cofleidio y model rhithiol oherwydd ei effeithlonrwydd o ran cost a hyblygrwydd.

 

Felly, sut ydych chi’n achub y blaen ar eich cystadleuwyr? Cysylltwch â ni he ddiw i drefnu ymgynghoriad rhad ac am ddim. 01239 712345 neu ebost ymholiad@telemat.co.uk