Band eang

Mae llawer o fusnesau’n ddibynnol iawn ar eu rhwydweithiau er mwyn gallu gweithredu o ddydd i ddydd, felly mae cysylltiad cyflym dibynadwy’n hanfodol.

Gall hynny fod yn her mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru oherwydd nad oes band eang ar gael ym mhobman, a hyd yn oed os ydych yn gallu cael band eang mae’n debyg na fydd yn ddigon cyflym – sy’n gallu achosi’r un faint o rwystredigaeth.

http://www.telemat.co.uk/wp-content/uploads/2014/11/Untitled-4.jpg

 

“Rydym yn dibynnu’n llwyr ar rwydwaith cyfrifiadurol dibynadwy ac ar gael ymateb cyflym i unrhyw broblemau a all godi’n sydyn. Dyna’r union beth rydych yn ei gael gan Telemat.”

Graham Perkins, PMR Ltd.

Ein pecynnau band eang

Mae pecynnau band eang Telemat i fusnesau’n ddelfrydol ar gyfer busnesau bach neu unrhyw un sydd am gael mynediad cyflym a rhad i’r rhyngrwyd.

Bydd unrhyw becyn y byddwch yn ei ddewis yn cynnwys y canlynol:

  • cysylltiad band eang dibynadwy a chyflym i’r busnes
  • pris cystadleuol
  • gwasanaeth gwych i gwsmeriaid

[ws_table id=”2″]

 

Ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk i drafod eich anghenion o ran band eang

Beth os na allwch chi gael band eang?

Mae tua 166,000 o bobl yn y DU yn byw mewn ardaloedd gwledig sy’n ‘fannau gwan’ o ran band eang, ac mae dwy filiwn o bobl ychwanegol yn byw mewn ardaloedd gwledig lle nad yw’r ddarpariaeth o ran band eang yn ddigonol.

Mewn cymunedau gwledig caiff band eang ei ddarparu drwy linellau ffôn, 3G/4G neu loerennau. Mae’r cyfleusterau hyn fel rheol yn arafach ac yn fwy caethiwus na’r cyfleusterau sy’n cyfateb iddynt mewn trefi a dinasoedd, ac maent bron bob amser yn fwy costus.

Mae’n bosibl osgoi’r system drwy ddefnyddio band eang ffeibr gwledig a band eang symudol. Mae llawer o gymunedau’n dewis gwneud hynny, ac yn y pen draw bydd ganddynt gysylltiadau sy’n aml ymhlith y cyflymaf yn y DU.

Problemau signal

Fel y byddech yn disgwyl, y broblem fawr i ardaloedd gwledig yw ansawdd y signal.

  • Gall Telemat gynnal prawf RHAD AC AM DDIM ar gyflymder ac argaeledd band eang yng nghyswllt y cyfleuster hwn.
  • Yn ogystal, gall Telemat ddarparu modem sy’n creu llwybr ar gyfer 3G drwy’r cartref neu’r swyddfa gyfan.

Aerial photograph of Nebo broadband points

“Bu Telemat yn gosod ac yn profi’r offer dros gyfnod o ddau ddiwrnod. Roedd yr offer a osodwyd yn cynnwys antena allanol, llwybrydd priodol ac addaswyr, lle’r oedd angen, er mwyn cyrraedd gwahanol rannau o bob eiddo.”

 Astudiaeth Achos Band Eang – Nebo yn y gogledd

I ddarganfod sut y gallwch gael band eang, ffoniwch 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk