Telemat yn Defnyddio Di-Wifr I Roi Hwb Fusnesau

Mae Cwmni Telemat TG yng Nghastellnewydd Emlyn wedi bod yn gweithio’n agos iawn gydag un dref yng nghanolbarth Cymru’n ddiweddar yn gosod pwyntiau cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaeth di-wifr rhad-ac-am-ddim yn y dref fel rhan o gynllun adfywio economaidd y dref.

Mae Adroddiad Stryd Fawr Digidol 2020 yn nodi fod busnesau lleol a masnachwyr annibynnol yn colli allan ar gyfleoedd drwy beidio â defnyddio technolegau digidol yn debyg i’r rhai hynny a ddefnyddir gan archfarchnadoedd a chanolfannau siopa mawr er mwyn ymgysylltu â siopwyr. Mae Llandrindod wedi arwain y ffordd wrth fynd i’r afael â’r her digidol ar ran ei busnesau.

Deffro i bwysigwydd gwasanaeth di-wifr mewn trefi.

Yn ôl Iwan Davies, Swyddog Gweithredol Cymorth TGChTelemat, mae mwy a mwy o drefi yn deffro i bwysigrwydd cynnig gwasanaeth di-wifr mewn trefi er mwyn helpu busnesau. Dywedodd “gall y wybodaeth a gesglir gan y system ry’ ni’n gosod helpu busnesau i fod yn fwy cystadleuol trwy ennill gwell dealltwriaeth o sut mae pobl yn defnyddio band eang, lle y maent yn ei ddefnyddio ac am ba hyd.  Gall y wybodaeth arwain at well cyfleoedd i gyfathrebu gyda chwsmeriaid”

Llandrindod ar y blaen

Jude Boutle yw Pencampwr Tref Llandrindod. Dywedodd “rwy’n deall fod y system y mae Cyngor Sir Powys wedi buddsoddi ynddi’n unigryw yng Nghymru.  Beth sy’n ei gwneud yn wahanol i’r hyn sydd ar gael mewn trefi eraill ledled Cymru yw y mae’n caniatau mynediad am ddim i’r cyhoedd i wasanaeth di-wifr  mewn mannau cyhoeddus y dref yn ogystal â rhoi gwybodaeth ddadansoddol y gellir ei defnyddio gan fusnesau ”

Pwysleisiodd y gwerth i fusnesau o gael  y wybodaeth hyn er mwyn cynllunio eu gweithgareddau marchnata drwy gyfrwng data real na ellir eu diystyru.

Y nodwedd arloesol arall y mae’r system yn ei chynnig – a fydd hefyd o fudd enfawr i fusnesau – yw’r ddolen i wefan y dref lle y gall busnesau sydd â chyfrif rhoi manylion am unrhyw weithgareddau  hyrwyddo sydd ganddyn’ nhw yn syth ar y wefan.  Bydd y manylion yn cael eu gweld gan unrhywun sy’n mewngofnodi i’r system di-wifr.

Ble nesaf i Telemat?

Trefi eraill yng Nghymru fydd yn elwa o’r system hon yn y dyfodol agos yw  Hwlffordd, Dinbych y Pysgod, Tyddewi, Abergwaun ac Wdig a Doc Penfro.

Iwan Davies eto. “Mae Cyngor Sir Penfro wedi sylweddoli manteision  gosod  y system hon mewn trefi ar draws y Sir er mwyn casglu data holl-bwysig i helpu busnesau yn ogystal â’r potensial i  roi hwb i nifer yr ymwelwyr. Ry’ ni’n  edrych ymlaen at gefnogi’r Cyngor yn y gwaith hwn.”