Saith cam syml i ddiogelu’ch data

Mae Technoleg ac yn enwedig diogelwch  technoleg wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae’r ymosodiad seiber â effeithiodd ar Fyrddau Iechyd ar draws y DU ynghyd â’r broblem â gafodd British Airways wedi tanlinellu pa mor agored yw systemau TG er mor soffistigedig ŷ’n nhw.

Mae maint yr ymosodiadau hyn, wrth gwrs, wedi bod yn y newyddion oherwydd proffil uchel y sefydliadau, ond yr hyn sydd wedi dod i’r  amlwg yw bod y potensial o beryg – ta beth yw maint eich cwmni – yn un go iawn.  Dengys ffigurau ymchwil  Antur Teifi bod 56% o fusnesau bach a chanolig yn gweld colli data fel un o’r peryglon mwyaf i’w busnes.

Mae gan bob dyfais pwynt mynediad posibl ar gyfer feirws ac wrth i natur yr ymosodiadau ddod yn fwy soffistigedig mae’n hanfodol i fusnesau gwneud popeth o fewn eu gallu i ddiogelu data.

 

 

Aled, Davies, Swyddog Gwerthiant

Sut i gadw’n ddiogel

1.E-bost yw’r peryg mwyaf.  Sicrhewch fod eich staff yn gwbl ymwybodol o sut i ddelio â negeseuon e-bost amheus. Ystyriwch osod system hidlo e-bost Cloud sy’n gallu bod yn effeithiol wrth rwystro llawer o’r negeseuon e-bost sy’n cludo amrywiadau o malware.

2.Sicrhewch fod eich rheolaeth ‘patch’ yn ei le. ‘System uwchraddio yw ‘Patches’. Maent yn cael eu rhyddhau ar adegau gwahanol i wrthsefyll bygythiadau posibl i feddalwedd. Os ydych yn dal i gael cefnogaeth gan Microsoft yna bydd yr uwchraddio yn digydd yn awtomatig

3.Sicrhewch fod eich meddalwedd gwrth-firws yn gweithio ac yn gyfredol. Mae’r meddalwedd wedi ei gynllunio i atal, chwilio am, canfod, a chael gwared ar firwsiau meddalwedd, a meddalwedd maleisus eraill fel mwydod, trojans, adware a mwy

4.Rhowch Firewall yn ei le. Mae Firewall yn ddarn o feddalwedd neu galedwedd sydd wedi ei gynllunio i rwystro pobl heb awdurdod rhag cael mynediad i gyfrifiadur neu rwydwaith unigol.

5.Cofiwch wneud copïau wrth gefn yn aml. Sicrhewch eich bod yn cadw copïau wrth gefn yn rheolaidd o’ch seilwaith TG ar, ac oddi ar y safle.

6.Archwiliadau TG rheolaidd. Bydd adolygu diogelwch eich rhwydwaith yn amlygu bylchau diogelwch ac yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi ynglŷ â beth sydd angen i chi i wneud i ddiogelu eich system.

7.Defnyddiwch gwmni TG dibynadwy. Mae ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf i ddarparu’r cyngor, arweiniad a chymorth technegol sydd ei angen arnoch. Peidiwch â dibynnu ar eich gwybodaeth eich hun – efallai nad oes ganddoch chi’r sgiliau sydd eu hangen a alla’i eich gadael yn fwy agored i niwed.

Rhowch alwad i fi ,Aled ar 01239 712345 am sgwrs anffurfiol neu i drefnu ymweliad neu fel arall e-bostiwch aled@telemat.co.uk e-bost i weld sut y galla’i  eich helpu gyda phecyn cymorth parhaus ac i gael gwybod a fyddai eich busnes yn elwa o gael  Archwiliad Diogelwch TG  – YN RHAD AC AM DDIM.