Windows XP – pam symud ymlaen i system newydd?

Mae Microsoft wedi ffarwelio â Windows XP. Er bod y system weithredu dros 12 oed ac nad oes cyfrifiaduron Windows XP wedi’u cynhyrchu ers 2010, mae miliynau ohonynt yn dal i gael eu defnyddio. Amcangyfrifir mai system weithredu XP sydd ar gynifer â 25 y cant o gyfrifiaduron Windows yn y gweithle.
 
C. Pam y ceir cynifer o gyfrifiaduron XP?
A. Roedd Vista, sef olynydd XP, yn amhoblogaidd. Felly, arhosodd llawer o berchnogion XP cyn symud ymlaen i system newydd. Yn ogystal, mae llawer o bobl bellach yn prynu ffonau clyfar a llechi yn lle gosod system newydd ar hen gyfrifiaduron. Bydd yn dal yn bosibl defnyddio cyfrifiaduron Windows XP, ond mae risgiau’n perthyn i hynny. Mae’r canllaw hwn yn ystyried eich risgiau a’ch opsiynau.
 
C. Beth ddigwyddodd ar 8 Ebrill?
A. Cyrhaeddodd Windows XP yr hyn yr oedd Microsoft yn ei alw’n ddiwedd ar gymorth. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid yw Microsoft wedi gwneud llawer gyda system XP ar wahân i ryddhau diweddariadau ar ail ddydd Mawrth y mis er mwyn atgyweirio diffygion newydd o ran diogelwch. Gwnaeth Microsoft hynny am y tro diwethaf ar gyfer system XP ar 8 Ebrill, felly ni fydd unrhyw broblemau a gaiff eu darganfod wedi hynny’n cael eu hatgyweirio. Byddwch yn dal i allu defnyddio cyfrifiaduron XP a gosod diweddariadau sydd eisoes wedi’u cyhoeddi. Ac os bydd angen i chi ailosod XP o’r newydd, gallwch wneud hynny os yw’r disgiau a ddaeth gyda’ch cyfrifiadur yn dal gennych.
 
C. Sut y mae cael gwybod ai system weithredu XP sydd ar fy nghyfrifiadur?
A. Bydd y wefan hon gan Microsoft yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw: http://amirunningxp.com. Os system XP sydd gennych, bydd y wefan yn cyflwyno’r opsiynau i chi. Hyd yn oed os na fyddwch yn ymweld â’r wefan, gallech weld hysbysiad naid, yn dibynnu ar sut y mae eich cyfrifiadur wedi’i ffurfweddu i chwilio am ddiweddariadau Windows.
 
C. Os yw XP yn dal i weithio, pam y mae angen i mi symud ymlaen i system newydd?
A. Un o’r prif resymau yw diogelwch. Mae hacwyr yn gwybod na fydd Microsoft bellach yn atgyweirio diffygion o ran diogelwch, felly mae gan ddrwgweithredwyr fwy o reswm i chwilio amdanynt. Yn ogystal, os caiff diffyg ei ddarganfod ar gyfer Windows 7 neu 8, mae’n debygol y bydd problem debyg yn bodoli ar gyfer XP hefyd. Felly, pan fydd y diweddariadau atgyweirio’n ymddangos ar gyfer Windows 7 neu 8, bydd hacwyr yn gallu mynd yn ôl at XP i chwilio am gyfle.

Mae hacwyr wedi mynd yn fwy soffistigedig, ac yn ddiweddar maent wedi bod yn torri i mewn i gyfrifiaduron er mwyn cael budd ariannol yn hytrach nag er mwyn hybu eu balchder. Felly, mae’r risg yn fwy’n awr nag yr oedd pan roddodd Microsoft y gorau i systemau eraill yn y gorffennol, megis Windows 95 a 98.

Ceir rhai problemau’n ymwneud â pherfformiad hefyd. Os byddwch yn prynu argraffydd neu sganiwr newydd, efallai na fydd yn gweithio gyda system XP. Mae’r un peth yn wir am feddalwedd newydd, yn enwedig os oes angen prosesyddion cynt a mwy o gof arno o’i gymharu â’r hyn a oedd yn arferol pan oedd systemau XP yn eu hanterth. Yn ogystal, nid oes gan XP nodweddion sy’n gyffredin â systemau gweithredu mwy newydd, gan gynnwys mesurau arbed ynni ar gyfer gliniaduron.
 
C. Beth yw fy opsiynau o ran symud ymlaen i system newydd?
A. Gallwch symud ymlaen i system Windows 7 neu 8 drwy brynu disg. Bydd angen i chi gadw copi wrth gefn o’ch ffeiliau a gwneud yn siŵr bod gennych ddisgiau ar gyfer unrhyw raglenni yr ydych wedi’u gosod, oherwydd bydd angen clirio eich gyriant caled yn gyfan gwbl a dechrau o’r dechrau wrth symud ymlaen i system newydd.

Wedi dweud hynny, mae’n debyg na fydd yn werth rhoi system newydd ar eich cyfrifiadur presennol. Mae eich cyfrifiadur XP wedi’i brynu ers sawl blwyddyn, ac efallai na fydd hyd yn oed yn bodloni’r gofynion ar gyfer gosod system weithredu newydd.

Mae gan Microsoft feddalwedd ar gyfer gwirio’r system i weld a yw’n bosibl symud ymlaen i system weithredu newydd.

Y naill ffordd neu’r llall dylech fod yn ymwybodol y gallai fod angen i chi brynu meddalwedd newydd hefyd, oherwydd efallai na fydd fersiynau hŷn yn gweithio ar Windows 7 neu 8. Mae Microsoft, er enghraifft, wedi rhoi’r gorau i gynnig cymorth ar gyfer Office 2003 yn ogystal.
 
C. Mae fy nghyfrifiadur XP yn gweithio’n iawn ac mae’n diwallu fy anghenion i, a dydw i ddim am wario arian ar symud ymlaen i system newydd neu brynu peiriant newydd. Beth y dylwn i ei wneud?
A. Os ydych yn dal i ddefnyddio system weithredu XP er gwaetha’r rhybuddion, dyma rai pethau y dylech eu gwneud:

  • Yn gyntaf, sicrhewch eich bod yn rhedeg yr holl ddiweddariadau blaenorol a gyhoeddwyd gan Microsoft, gan gynnwys yr un olaf ar 8 Ebrill. Yna, dylech ystyried ar gyfer beth y mae arnoch angen y cyfrifiadur. Os nad oes angen cysylltiad â’r rhyngrwyd arnoch, peidiwch â chysylltu’r cyfrifiadur â’r rhyngrwyd. Bydd hynny’n lleihau’r risg. Byddwch yn ofalus wrth gysylltu gyriannau storio USB, oherwydd gallai’r rheini gyflwyno meddalwedd maleisus.
  • Os oes angen y rhyngrwyd arnoch, ceisiwch beidio â defnyddio ebost, Facebook a sianelau cyfathrebu eraill y gallai meddalwedd maleisus fod yn teithio drwyddynt. Defnyddiwch lechen, ffôn neu gyfrifiadur arall yn lle hynny.
  • Byddai hefyd yn syniad da cloi eich cyfrifiadur drwy ddefnyddio proffil sydd heb hawliau gweinyddol. Bydd hynny’n golygu ei bod yn anos gosod unrhyw beth newydd, gan gynnwys meddalwedd maleisus, arno.
  • Tynnwch raglenni meddalwedd hŷn nad ydych yn eu defnyddio bellach oddi ar y cyfrifiadur. Po leiaf o raglenni sy’n rhedeg gennych, y lleiaf agored i niwed fyddwch chi.

 

Os ydych yn dal yn ansicr ynghylch eich opsiynau, ffoniwch ein tîm cymorth technegol ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk