Wi-Fi cyhoeddus

Wrth fynd o le i le, mae’n hawdd cael eich denu gan gyfleoedd i ddefnyddio rhwydweithiau Wi-Fi cyhoeddus, rhad ac am ddim er mwyn cael mynediad i’r rhyngrwyd a’ch ebost. Fel rheol, nid yw defnyddio’r rhwydweithiau hyn yn arwain at lawer o risgiau, ond bydd angen cymryd rhai camau i ddiogelu eich data chi a data eich cwmni.

  1. Peidiwch â chadw rhwydweithiau di-wifr cyhoeddus.
  • Pan fyddwch yn defnyddio rhwydwaith eich cartref neu’ch cwmni, mae’n ddefnyddiol cadw’r rhwydwaith ar eich dyfeisiau fel na fydd yn rhaid i chi deipio’r cyfrinair bob tro y byddwch yn defnyddio’r Wi-Fi. Nid oes gan y rhan fwyaf o systemau di-wifr cyhoeddus gyfrinair ar gyfer y rhwydwaith; maent yn dibynnu ar dudalen fewngofnodi lle gallwch dalu neu lle gellir cadarnhau pwy ydych ar ôl i chi gysylltu. Un dechneg gyffredin a ddefnyddir gan hacwyr yw creu rhwydwaith ffug lle defnyddir gliniadur yn y canol i gasglu’r wybodaeth a anfonir drwyddo. (Yn y bôn, bydd yr haciwr yn cysylltu ei ddyfais ei hun â’r rhwydwaith di-wifr rhad ac am ddim, ac yna’n creu rhwydwaith newydd â’r un enw o’r ddyfais honno. Bydd unrhyw draffig rhyngrwyd sy’n teithio drwy’r cyfuniad hwn yn cyrraedd y rhyngrwyd, felly ni fydd y defnyddiwr yn amau bod unrhyw beth o’i le. Fodd bynnag, caiff yr holl wybodaeth ei chasglu gan yr haciwr yn y canol, a gellir ei defnyddio at unrhyw un o’i ddibenion.) Os byddwch yn cadw’r rhwydwaith ar eich gliniadur neu’ch ffôn clyfar, bydd y ddyfais yn cysylltu â’r rhwydwaith hwnnw bob tro y bydd yn dod ar gael, ond drwy beidio â chadw’r rhwydwaith byddwch yn cael neges i ddweud wrthych am gysylltu unwaith eto ag ef.
  1. Sicrhewch fod eich meddalwedd diogelwch a’ch system weithredu wedi’u diweddaru.
  • Mae meddalwedd diogelwch yn amrywio o becynnau gwrthfirws i feddalwedd Rhwydwaith Preifat Rhithwir a phecynnau arbenigol sy’n atal data rhag cael ei gipio. Mae gan bob pecyn rôl i’w chwarae o safbwynt diogelu eich gwybodaeth pan fyddwch yn defnyddio unrhyw fath o rwydwaith, ond yn enwedig pan fyddwch yn defnyddio rhwydwaith cyhoeddus. Mae pecynnau gwrthfirws yn mynd yn fwy soffistigedig wrth i dechnoleg atal tresmasu ddod yn rhan annatod o’r meddalwedd. Mae’r dechnoleg hon yn tynnu sylw at unrhyw weithgarwch amheus a allai fod yn effeithio ar eich cyfrifiadur, er enghraifft pecyn cofnodi trawiadau bysellau’n cael ei osod, ac mae’n gofyn i chi’r defnyddiwr a ydych am adael i’r meddalwedd gael ei osod neu beidio. Fel rheol, caiff meddalwedd Rhwydwaith Preifat Rhithwir ei ddefnyddio i ganiatáu cysylltiad diogel yn ôl â system TG eich cwmni. Mae Rhwydwaith Preifat Rhithwir yn creu twnnel rhwng eich cyfrifiadur a rhwydwaith y cwmni, sy’n amgryptio’r holl draffig er mwyn lleihau’r risg y gallai gwybodaeth gael ei dwyn. Os nad yw’n ymarferol defnyddio gwasanaeth Rhwydwaith Preifat Rhithwir, mae pecyn megis Sentry Bay yn ddefnyddiol gan ei fod yn atal meddalwedd cofnodi trawiadau bysellau rhag cael gafael ar eich gwybodaeth, drwy ychwanegu nodau ar hap at y wybodaeth ddilys.
  • Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod eich system weithredu’n cael ei diweddaru, er mwyn diogelu eich gwybodaeth ar rwydwaith di-wifr cyhoeddus. Mae cwmnïau megis Microsoft ac Apple yn gweithio’n gyson i lenwi unrhyw fylchau o ran diogelwch yn eu meddalwedd, er mwyn diogelu data eu defnyddwyr. Fel rheol, caiff y patsys hyn eu rhyddhau’n rheolaidd ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu gosod er mwyn diogelu eich data.
  1. Crëwch eich rhwydwaith eich hun.
  • Mewn rhai achosion ni fydd y meddalwedd uchod ar gael neu ni fydd yn ymarferol, ac felly mae’n bosibl mai’r ateb fydd creu eich rhwydwaith symudol eich hun. Mae dyfeisiau megis donglau 3G neu gyfleusterau rhyngrwyd symudol yn eich galluogi i gario eich rhwydwaith gyda chi. Er bod y risgiau sy’n perthyn i’r arfer hwn yr un fath â’r rhai sy’n ymwneud â defnyddio eich rhwydwaith mewnol, byddwch yn eich diogelu eich hun yn gyfan gwbl rhag rhwydweithiau ffug a rhag meddalwedd cofnodi a allai fod yn rhedeg ar y rhwydwaith cyhoeddus.
  1. Peidiwch â defnyddio rhwydweithiau nad ydych yn ymddiried ynddynt.
  • Yr awgrym olaf ynghylch cadw eich data chi a data eich cwmni’n ddiogel yw y dylech ystyried a oes angen rhwydwaith cyhoeddus arnoch mewn gwirionedd i gyflawni eich gwaith, ynteu a allai’r gwaith aros nes i chi gyrraedd y swyddfa? A oes yn rhaid i chi ateb yr ebost yn llawn neu a allech ddefnyddio eich ffôn clyfar i gydnabod eich bod wedi’i gael, a’i ateb yn llawn yn nes ymlaen?

Sut y gall Telemat eich helpu i ddefnyddio rhwydwaith di-wifr cyhoeddus yn ddiogel?

Mae Telemat hefyd yn cyflogi arbenigwyr cwbl gymwys ar ddiogelwch sy’n gallu gosod y caledwedd y mae ei angen ar safle eich cwmni i ganiatáu cysylltiad diogel â’r seilwaith presennol, a thrwy ein partneriaethau strategol â chwmnïau megis ESET (ar gyfer meddalwedd gwrthfirws) a SentryBay (ar gyfer meddalwedd atal cofnodwyr trawiadau bysellau) gallwn eich helpu i ddiogelu eich data. Drwy ein system monitro o bell, gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth Rheoli Dyfais Symudol ar gyfer unrhyw ddyfais Android neu Windows Mobile, ac mae gennym dechnegwyr Apple ardystiedig a all eich cynorthwyo i osod eich iDdyfais yn briodol er mwyn sicrhau ei bod yn ddiogel a bod unrhyw wasanaethau gofynnol yn rhedeg arni. Yn olaf, os oes gennych gontract cymorth gyda Telemat, mae croeso i chi ffonio’r ddesg gymorth ar (01239) 712345 a byddwn yn fwy na pharod i’ch cynghori a’ch helpu i ddefnyddio rhwydwaith di-wifr cyhoeddus yn ddiogel.

Beth os ydych am ddarparu system ddi-wifr gyhoeddus?

O safbwynt darparu system ddi-wifr gyhoeddus, ceir elfen o ddyletswydd gofal lle mae gan y darparwr rywfaint o gyfrifoldeb am ddiogelwch data’r defnyddiwr. Un elfen arall y mae’n bwysig ei hystyried wrth ddarparu system ddi-wifr yw’r ffaith y bydd unrhyw weithgarwch amheus yn cael ei gofrestru yn erbyn cyfeiriad IP y llinell band eang, sydd yn ei thro wedi’i chofrestru â chyfeiriad perchennog y system. Os bydd unrhyw weithgarwch anghyfreithlon yn digwydd, bydd yr heddlu’n ymweld â safle’r busnes yn gyntaf a bydd yn cadw’r hawl i fynd ag unrhyw offer TG sy’n gysylltiedig â’r llinell band eang oddi yno. Er mwyn diogelu’r busnes rhag hynny, ceir dau ateb syml: yr ateb cyntaf yw gosod llinell bwrpasol ar gyfer y rhwydwaith di-wifr cyhoeddus, a’r ail ateb yw gosod hidlydd cynnwys ar y rhwydwaith di-wifr cyhoeddus.

Gall Telemat gynnig llawer o systemau amgen er mwyn darparu rhwydwaith di-wifr cyhoeddus – o furiau gwarchod syml sy’n caniatáu rhwydwaith di-wifr (ar gyfer cyfleusterau a reolir yn lleol) i systemau mawr ar gyfer rhwydwaith rhwyllog di-wifr a reolir ar y Cwmwl, sy’n caniatáu i sawl safle fod yn rhan o un rhwydwaith di-wifr ac sy’n ei gwneud yn haws rheoli’r system.

Gan fod y systemau hyn yn rhai a gaiff eu teilwra i’r lleoliad a’r busnes, cysylltwch â Telemat drwy ffonio 01239 712345 neu ebostio info@telemat.co.uk i drefnu ymweliad â’r safle (heb unrhyw orfodaeth i brynu) a chael dyfynbris.