Tueddiadau o ran defnyddio’r Cwmwl

Mae disgwyl i 2013 fod yn flwyddyn wych arall i farchnad y Cwmwl. Mae’n dal yn ddigon cynnar yng nghylch mabwysiadu technolegau’r Cwmwl, yn enwedig o safbwynt gwasanaethau seilwaith a phlatfform, i gyfranogwyr yn y farchnad allu edrych ymlaen at dwf cryf. Dylai’r ffactorau a arweiniodd lawer o gwmnïau i fynd i chwilio am opsiynau amgen ar y Cwmwl er mwyn gwneud yn fawr o’u gwariant barhau eleni eto. Y ffactorau hynny yw ansicrwydd ynghylch twf economaidd a phwysau gan randdeiliaid, o safbwynt cwmnïau mawr a chanolig eu maint, a manteision peidio â gorfod prynu caledwedd o flaen llaw, o safbwynt busnesau bach a busnesau newydd.

Gallem hyd yn oed weld pŵer y ffactorau hyn yn cynyddu oherwydd bod cael mynediad i wasanaethau’r Cwmwl yn mynd yn gynyddol haws. Yn ystod 2012, addasodd y rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaethau’r Cwmwl eu hadnoddau a’u cynigion er mwyn cyflwyno dull haws o ddechrau ymwneud â’r Cwmwl a dull sy’n rhoi mwy o bwys ar hunanwasanaeth. Yn ogystal, gwelwyd datblygiad enfawr yn nealltwriaeth pobl o fanteision (ac anfanteision) mabwysiadu’r Cwmwl, yn bennaf ar lefel seilwaith. Mae hynny wedi golygu ei bod yn llawer haws i gwmnïau wneud penderfyniad deallus ynghylch symud i’r Cwmwl, sydd yn ei dro’n arwain at gynnydd yn y nifer sy’n mabwysiadu’r cyfleuster.

Fodd bynnag, dim ond y tueddiadau cyffredinol ar gyfer y farchnad yw’r rhain. Mae llawer ohonynt yn berthnasol nid yn unig i 2013 ond i’r blynyddoedd sydd i ddod yn ogystal. Ceir llawer o dueddiadau eraill, mwy penodol a allai gael effaith fawr ar farchnad y Cwmwl mewn cyfnod byrrach. Yma, rwyf wedi dewis y pedwar tuedd pwysicaf i’w harchwilio yn fy marn i:

Data Mawr

Er bod y Cwmwl yn dal yn derm ffasiynol sy’n cyrraedd y penawdau ym maes TG, Data Mawr fydd y term ffasiynol yn bendant yn 2013. Tua diwedd 2012 gwelsom fwy o sylw’n cael ei roi i Ddata Mawr, boed mewn blogiau, erthyglau papur newydd a chylchgronau neu mewn unrhyw gyfrwng arall posibl. Mae Data Mawr yn sydyn yn dod yn gysyniad sydd mor ganolog â’r Cwmwl. Mae hynny’n ardderchog gan fod cysylltiad mor agos rhwng y ddwy dechnoleg.

Heb dechnoleg y Cwmwl, ni fyddai gofod Data Mawr yn ddim byd mwy na chysyniad arall a gaiff ei wthio gan gwmnïau meddalwedd busnesau, yn enwedig cwmnïau megis Oracle sy’n canolbwyntio ar gronfeydd data. Er mwyn ymdrin â’r rhan fwyaf o’r llwyth gwaith sy’n ymwneud â Data Mawr, hyd yn oed gyda’r adnoddau mwyaf newydd sydd ar gael ar y farchnad, mae angen pŵer prosesu enfawr heb sôn am gapasiti storio, er mai am gyfnodau byr yn unig y mae angen y rheini. Hynny yw, y llwyth gwaith sy’n ymwneud â Data Mawr yw un o’r senarios clasurol ar gyfer arddangos manteision y Cwmwl.

Pe na bai marchnad y Cwmwl wedi datblygu i’w sefyllfa bresennol, byddai bron yn amhosibl creu cwmnïau newydd i weithredu yn y farchnad hon. Byddai costau caledwedd a meddalwedd yn unig yn golygu y byddai’n amhosibl i’r rhan fwyaf o gwmnïau, heb sôn am gwmnïau bach, fentro i’r hyn a elwir yn ofod Data Mawr (dros 5 Terabeit o ddata anstrwythuredig fel rheol). Yn ffodus mae marchnad y Cwmwl wedi datblygu, a bellach rydym yn gweld nifer fawr o gwmnïau, cynnyrch a gwasanaethau newydd sy’n canolbwyntio ar Ddata Mawr yn ymddangos yn sydyn.

O ystyried eu gofynion, mae’n hollol naturiol bod cwmnïau sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cwmwl i weithredu yn y gofod Data Mawr yn dod yn rhai o brif gwsmeriaid darparwyr gwasanaethau’r Cwmwl, nid yn unig o safbwynt ariannol ond hefyd o safbwynt yr help y maent yn ei roi iddynt ddatblygu eu cynigion ymhellach. Mae potensial enfawr o ran twf yn perthyn i gynigion o ran y Cwmwl sy’n gysylltiedig â Data Mawr, sy’n mynd y tu hwnt i gynigion Meddalwedd fel Gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y farchnad hon. Gall cynigion o ran seilwaith, megis cyfleusterau cof mawr neu beiriannau â disgiau cyflwr solet (y mae rhai darparwyr, megis Amazon, eisoes yn eu cynnig), ennill llawer o dir yn y farchnad hon hefyd.

Rhwydweithio

Un o’r pethau hawsaf i’w anghofio o ran y Cwmwl yw’r ffaith ei fod yn dibynnu ar y rhwydwaith sylfaenol (y rhyngrwyd a rhwydweithiau mewnol canolfannau data). Wrth i’r defnydd ohono gynyddu, mae pwysigrwydd cynnal rhwydweithiau gweithredol ac effeithlon yn mynd yn fwyfwy pwysig. Mae twf rhaglenni Data Mawr hefyd yn cael effaith enfawr ar rwydweithiau: mae angen i’r holl ddata hwnnw gael ei drosglwyddo rywsut.

Mae’r rhan fwyaf o feddalwedd modern sy’n seiliedig ar y Cwmwl yn dibynnu’n fawr ar systemau gwasgaredig, rhith-storfeydd a thechnolegau eraill y mae perfformiad y rhwydwaith y maent arno’n effeithio arnynt yn uniongyrchol. At hynny, y we yw’r cyfrwng sy’n galluogi defnyddwyr i gael mynediad i’w gweinyddion, eu data a’u rhaglenni. Felly, mae’r cynnydd yn y galw am y Cwmwl yn sicr o arwain at gynnydd yn y galw am weithwyr proffesiynol a thechnolegau sy’n gysylltiedig â rhwydweithio.

Uwchraddio

Er bod y farchnad Seilwaith fel Gwasanaeth yn parhau i dyfu’n gryf a denu cystadleuwyr newydd, nid dyna’r farchnad y mae’r rhan fwyaf o werthwyr y Cwmwl yn canolbwyntio arni mewn gwirionedd. Mae pawb am fod yn rhan o’r marchnadoedd Platfform fel Gwasanaeth a Meddalwedd fel Gwasanaeth, lle mae’r elw yn llawer gwell. Yn wir, mae hyd yn oed Amazon a Rackspace – sef y ddau gwmni mwyaf blaenllaw yn y farchnad, o bosib – yn mynd ati’n gyflym i lansio gwasanaethau newydd sy’n canolbwyntio ar haenau uwch y Cwmwl: Amazon gyda’i wasanaethau Cwmwl dirifedi, a Rackspace gyda chronfeydd data ar y Cwmwl.

Bydd y tuedd hwn i gael gwasanaethau newydd sy’n symud ymhellach i ffwrdd o’r seilwaith yn parhau drwy gydol 2013. Fodd bynnag, mae cwmnïau sy’n bwriadu uwchraddio’n wynebu llawer o’r heriau yr oeddent yn eu hwynebu wrth symud i mewn i farchnad y Cwmwl am y tro cyntaf, sef esbonio’r gwasanaethau hyn a’r modd y maent yn gweithio i gwsmeriaid, eu darbwyllo ynghylch manteision mabwysiadu’r gwasanaethau hyn yn lle’r gwasanaethau traddodiadol sy’n cyfateb iddynt, ac ati.

Fel y soniais yn gynharach, mae 2013 yn argoeli’n flwyddyn gyffrous arall ym marchnad y Cwmwl. Mae’n siŵr y bydd llawer o ddatblygiadau diddorol, o’r gystadleuaeth fwy ffyrnig i’r gwasanaethau newydd a gynigir. Rydym ein hunain wedi cynyddu’r cynnyrch yr ydym yn ei gynnig o ran y Cwmwl ac rydym bellach yn gweithio mewn partneriaeth â Google ar ddarparu ei bortffolio o raglenni i fusnesau bach. Bwriedir cynnal digwyddiad gyda Google ddechrau mis Mawrth.