Trefniadau gweithio sy’n annibynnol ar leoliad

Er bod y cysyniad o swyddfa symudol yn hen gysyniad, mae datblygiadau diweddar mewn technoleg yn golygu ei bod yn fwy posibl nag erioed erbyn hyn i weithio’n effeithiol o unrhyw le, ac mae llawer ohonom yn gallu gweithio ar rwydwaith cyfrifiadurol y cwmni o unrhyw leoliad. Mae’r cysyniad o allu gweithio o unrhyw le bellach yn cynnwys y gallu i ddefnyddio estyniad ffôn eich desg o unrhyw le drwy ffôn clyfar neu lechen, y gallu i fideogynadledda a hyd yn oed y gallu i ysgrifennu dogfen ar yr un pryd â rhywun arall heb orfod bod yn yr un swyddfa.

Mae datblygiadau diweddar mewn technoleg symudol, megis 3G sy’n gyffredin iawn a 4G sy’n dod yn fwy cyffredin, a mynediad cyflym i’r rhyngrwyd gan ddefnyddio ffôn clyfar neu ddongl, yn golygu ei bod erbyn hyn yn fwy posibl nag erioed i chi weithio o ble bynnag yr ydych chi.

Yn Telemat rydym yn ymwybodol iawn o’r ffaith nad yw pawb yn dymuno gyrru drwy ganol Llundain yn eistedd y tu ôl i ddesg, ond mae’r cysyniad yr un mor berthnasol i drefniadau gweithio gartref neu os ydych am wneud yn fawr o’ch diwrnod gwaith drwy beidio â gorfod teithio i leoliad penodol i weithio.

Os ydych am ymuno â’r nifer gynyddol o Nomadiaid Digidol, bydd y dechnoleg a’r meddalwedd a ddisgrifir isod yn ddelfrydol i ddiwallu eich anghenion.

 1. Apiau Google ar gyfer busnes
 • Bydd cyfres o wasanaethau Apiau Google yn sylfaen dda i unrhyw system sy’n annibynnol ar leoliad, a bydd yn darparu mynediad i ebost, calendrau, dogfennau ac adnoddau cydweithredu am ffi flynyddol resymol. Mae’r system yn gweithio’n ddidrafferth gyda bron pob ffôn clyfar, Windows a Mac OS, a bydd yn gweithio gyda Linux o ddefnyddio meddalwedd trydydd parti.
 1. MiFi
 • Dyma ddyfais fach a fydd yn galluogi hyd at 5 dyfais symudol i gysylltu â’r rhyngrwyd. Mae fel rheol ar gael yn rhad ac am ddim gyda chontract dyfais symudol 3G, ac mae rhai rhwydweithiau bellach yn cynnig MiFi ar wasanaeth 4G, gan ddarparu mynediad cynt na band eang traddodiadol i’r rhyngrwyd.
 1. Gwefrwr symudol / Pecynnau batri / Gwrthdröydd
 • Bydd unrhyw un sydd wedi defnyddio gliniadur neu ffôn clyfar am gyfnod hir yn ymwybodol iawn mai’r prif ffactor sy’n cyfyngu’r dyfeisiau hyn yw oes y batri. Mae llawer o gynnyrch ar y farchnad erbyn hyn, sy’n amrywio o becynnau batri symudol a gaiff eu clipio’n sownd wrth ffonau clyfar er mwyn ymestyn oes eu batri’n sylweddol, i wefrwyr solar a gwrthdroyddion a gaiff eu gosod ar gerbydau. Er mwyn bod yn Nomad Digidol go iawn, mae hyd yn oed dyfais ar gael sy’n defnyddio’r gwres sydd dros ben o dân gwersylla i gynhyrchu trydan i wefru dyfeisiau.
 1. Llechi cyfrifiadurol
 • Mae’r llechen yn ddyfais sydd wedi dod yn boblogaidd oherwydd yr iPad gan Apple, a gellir ei hystyried naill ai’n ffôn sydd â sgrîn fawr neu’n liniadur bach sydd â bysellfwrdd yn rhan o’r sgrîn. Mae’r dyfeisiau hyn ar gael mewn ystod o feintiau, o 7” i dros 12”, ac mae’r modelau poblogaidd yn rhedeg system iOS, Android neu Windows 8 ac yn darparu dyfais symudol y gellir ei chyfuno ag amryw offer perifferol i ddarparu profiad i’r defnyddiwr sy’n debyg i’r profiad o ddefnyddio gliniadur, gyda’r manteision ychwanegol o gael sgrîn gyffwrdd a’r gallu i redeg meddalwedd rhad ar ffurf apiau.
 1. Meddalwedd diogelwch
 • Rhan annatod o ffordd o fyw’r Nomad Digidol yw’r angen i ddefnyddio rhwydweithiau di-wifr cyhoeddus. Fel y soniwyd yn yr erthygl flaenorol, mae peryglon ynghlwm wrth ddefnyddio’r rhwydweithiau hyn. Er mwyn lleihau’r risg, mae’n bwysig bod gan unrhyw ddyfais sy’n cael ei defnyddio ar y rhwydweithiau hyn feddalwedd gwrthfirws cyfredol, mae’n bwysig bod yr holl ddiweddariadau wedi’u gosod ar y system weithredu, ac mae’n bwysig bod unrhyw fynediad i wybodaeth sy’n ymwneud â’r gwaith yn digwydd drwy Rwydwaith Preifat Rhithwir neu gysylltiad diogel (HTTPS).

Os yw’r gwasanaethau a ddefnyddir yn medru defnyddio system wirio ddau ffactor, mae’n bwysig iawn bod y system honno’n cael ei defnyddio. Os bydd haciwr yn cael gafael ar eich cyfrinair, mae system ddau ffactor yn golygu y byddai’n rhaid hefyd iddo gael eich ffôn clyfar yn ei law neu y byddai’n rhaid iddo ddefnyddio caledwedd gwirio (megis y ddyfais y mae llawer o fanciau’n ei defnyddio i ddilysu eu cwsmeriaid sy’n bancio ar-lein).

Er mwyn lleihau’r risg i’ch data chi a data eich cwmni, darllenwch ein herthygl ar ddefnyddio rhwydweithiau di-wifr cyhoeddus yn ddiogel.

 1. Diogelwch ffisegol
 • Mae’r ddibyniaeth gynyddol ar dechnoleg yn golygu bod gweithiwr symudol fel rheol yn cario llawer o offer sy’n werth cryn dipyn o arian. Unwaith eto, gall un ddyfais y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei chario erbyn hyn – sef ffôn clyfar – gynorthwyo i gadw popeth arall yn ddiogel. Gall eich ffôn clyfar, ar y cyd â synwyryddion agosrwydd Bluetooth, eich hysbysu pan fydd bag, er enghraifft, yn cael ei symud ymhellach na rhyw bellter penodol o’r ffôn. Yn ogystal, ceir gwasanaethau y gellir eu defnyddio gyda’ch ffôn i sicrhau bod eich data a’ch hunaniaeth yn cael eu gwarchod, megis cyfleuster ‘Find my iPhone’ gan Apple, sy’n eich galluogi i ddod o hyd i ddyfais neu ddileu’r holl ddata sydd arni’n ddiogel. Ar gyfer dyfeisiau Android, byddai angen gwasanaeth Rheoli Dyfais Symudol ar wahân arnoch i gyflawni’r un dasg.

Sut y gall Telemat eich helpu i fod yn Nomad Digidol?

Mae’r cynnyrch a gynigir gan Telemat yn cynnwys y rhan fwyaf o’r elfennau y mae eu hangen ar Nomad Digidol i fyw bywyd symudol. Fel cwmni sy’n gwerthu Apiau Google, gallwn osod a ffurfweddu’r platfform i gyd-fynd ag unrhyw ddyfeisiau a allai fod gennych, neu gallwn eich cynghori neu ddarparu’r dyfeisiau i chi hefyd. Rydym hefyd yn cyflogi arbenigwyr cwbl gymwys ar ddiogelwch sy’n gallu gosod y caledwedd y mae ei angen ar safle eich cwmni i’ch galluogi i gael cysylltiad diogel â’r seilwaith presennol, a thrwy bartneriaethau strategol â chwmnïau megis ESET (ar gyfer meddalwedd gwrthfirws) a SentryBay (ar gyfer meddalwedd atal cofnodwyr trawiadau bysellau) gallwn eich helpu i ddiogelu eich data. Drwy ein system monitro o bell, gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth Rheoli Dyfais Symudol ar gyfer unrhyw ddyfais Android neu Windows Mobile, ac mae gennym dechnegwyr Apple ardystiedig a all eich cynorthwyo i osod eich iDdyfais yn briodol er mwyn sicrhau ei bod yn ddiogel a bod unrhyw wasanaethau gofynnol yn rhedeg arni. Hynny yw, gall Telemat fod yn Ddarparwr Technoleg Awyr Agored i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am drefniadau gweithio sy’n annibynnol ar leoliad, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk