Cyfrifiadureg ym maes busnes – y dyfodol

Un cwestiwn sy’n codi wrth wneud penderfyniad ynghylch prynu cyfrifiadur newydd yw ‘Pa fath o gyfrifiadur sydd ei angen arnaf?’. Yn draddodiadol, oherwydd y gost, yr unig opsiwn ymarferol oedd cael cyfrifiadur pen desg. Erbyn heddiw, fodd bynnag, mae gliniaduron yn aml yn llai costus a bron yr un mor bwerus â chyfrifiadur pen desg. Rydym hefyd wedi gweld cyfnod pan na fyddai defnyddwyr ond yn ystyried gliniadur fel cyfrifiadur ar gyfer eu gwaith, ac mae hynny hefyd yn newid. Yn ogystal â’r ddau fath traddodiadol hyn o gyfrifiadur, mae rhagor o ddyfeisiau symudol bellach yn cyrraedd y farchnad i fusnesau, sef y ffôn clyfar a’r llechen.

Mae’r penderfyniad ynghylch beth i’w brynu yn un hawdd iawn, a dweud y gwir, o’i ystyried yn wrthrychol. Mae ffôn clyfar yn ddyfais ddefnyddiol iawn, ond mewn gwirionedd estyniad i’r swyddfa ydyw sy’n galluogi’r defnyddiwr i weld ebost a gwybodaeth ar galendr ble bynnag y ceir signal ffôn symudol. A fyddech chi mewn gwirionedd yn ystyried bod ffôn clyfar yn ddyfais effeithiol i’w defnyddio yn lle gliniadur neu gyfrifiadur pen desg? Na fyddech, fwy na thebyg, ond mae’r llechen yn opsiwn mwy diddorol.

Mae gan y dyfeisiau hyn sgriniau sy’n fwy o faint na ffôn clyfar, ond nid oes ganddynt fysellfwrdd ar wahân i’r sgrîn, felly maent yn llai o faint ac yn ysgafnach na’r gliniadur lleiaf. Caiff yr achos dros ddewis llechen fel cyfrifiadur gwaith ei gryfhau gan ddyfeisiau megis iPad Apple, y gellir eu prynu gyda chontract data symudol. Mae hynny’n rhoi i’r llechen yr adnoddau busnes sydd gan ffôn clyfar* ond gyda sgrîn mwy o faint.

Bellach, mae’r ddyfais hon hefyd yn gallu cynnal rhaglenni megis meddalwedd cyflwyno, prosesydd geiriau, rhaglen daenlenni a chyfleuster cronfa ddata, ac mae’r holl ddatblygiadau hyn gyda’i gilydd yn sicrhau lle i’r llechen yn y farchnad i fusnesau. Gall llechi gael eu cysylltu â bysellfwrdd a llygoden allanol hefyd er mwyn rhoi profiad sy’n debycach i’r profiad o ddefnyddio gliniadur, ond ni ellir eu cysylltu’n uniongyrchol â pheiriant argraffu.

Yn fy marn i, nid yw’r mathau hyn o ddyfeisiau’n ddewisiadau ymarferol yn lle’r ddau fath traddodiadol o gyfrifiadur mewn amgylchedd gwaith; maent yn ychwanegu at y dewis ond nid ydynt yn cymryd lle cyfrifiaduron a gliniaduron. O’i ystyried yn wrthrychol, mae’r penderfyniad rhwng gliniadur a chyfrifiadur pen desg yn un hawdd. Os ydych yn gweithio wrth yr un ddesg bob dydd, bydd cyfrifiadur pen desg yn cynnig peiriant mwy pwerus â sgrîn fwy o faint, a bydd hefyd yn eich galluogi i greu amgylchedd gweithio mwy cyffyrddus lle gallwch osod y bysellfwrdd, y llygoden a’r sgrîn ble bynnag y mynnwch. Mae gliniadur, ar y llaw arall, yn uned gyflawn. Mae’r penderfyniad i ddefnyddio gliniadur fel cyfrifiadur gwaith hefyd yn hawdd: os ydych yn gweithio mewn mwy nag un lleoliad, ni fydd yn ymarferol i chi gario cyfrifiadur pen desg o gwmpas gyda chi. Mae gan y rhan fwyaf o liniaduron nodweddion megis technoleg integredig ar gyfer rhwydweithio’n ddi-wifr, sy’n galluogi’r defnyddiwr i fanteisio ar leoliadau sydd â chysylltiad di-wifr â’r rhyngrwyd er mwyn gweithio wrth fynd o le i le.

Bydd anawsterau’n codi pan fydd y defnyddiwr yn dechrau meddwl yn oddrychol ac yn cael ei arwain gan yr hyn y mae arno’i eisiau yn hytrach na’r hyn y mae arno’i angen. Am gyfnod yn 2007/08, gwerthwyd mwy o liniaduron na chyfrifiaduron pen desg oherwydd bod pobl yn meddwl mai gliniaduron oedd y ffasiwn ddiweddaraf, yn debyg i’r adeg pan ymddangosodd y ffôn symudol ddiwedd yr 80au. Mae’r farchnad heddiw wedi newid, ac fel rheol caiff cyfrifiaduron eu prynu at ddiben, sy’n golygu bod y penderfyniad yn un gwrthrychol.

A fydd yr iPad a’r llechi eraill sy’n cystadlu ag ef yn dod yn opsiynau i’w hystyried o ddifrif wrth ddewis rhwng cyfrifiadur pen desg a gliniadur? Amser a ddengys.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfrifiadureg ym maes busnes yn y dyfodol, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk

 

*Ar wahân i’r gallu i wneud galwadau ffôn. Wedi dweud hynny, mae Skype yn gweithio ar ap ar hyn o bryd.