Hyfforddiant ynghylch diogelwch i staff

Mae hyfforddiant i staff yn hanfodol i ddiogelwch busnes

Gweithlu hyddysg yw’r brif amddiffynfa rhag bygythiadau ar-lein ym myd busnes. Er enghraifft, beth yw diben cael y rhaglen wrthfirws orau yn y byd os nad yw’r gweithwyr yn gwybod sut i’w defnyddio. Mae hyfforddiant priodol nid yn unig yn lleihau’r risg o broblemau yn y gwaith, ond gall hefyd wella sgiliau TG y staff, eu gwneud yn fwy hyderus ar-lein a’u hannog i ddefnyddio mesurau diogelwch gwell yn eu cartrefi hefyd.

Sut i gynllunio hyfforddiant

 • Hyfforddi’r hyfforddwr. Mae hyfforddi yn sgil ynddo’i hun.
 • O ran hyfforddiant, mae cael ychydig ohono’n aml yn well na chael gormod ohono’n achlysurol.
 • Mae pobl wahanol yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Dylech atgyfnerthu’r neges drwy amryw gyfryngau: darlithoedd traddodiadol, taflenni, negeseuon ebost i’w hatgoffa, posteri, sylw personol wrth y ddesg, polisïau staff a chwisiau. Mae’r holl bethau hyn yn ategu ei gilydd.
 • Dylid teilwra’r hyfforddiant i gyd-fynd ag amgylchiadau penodol eich cwmni. Er enghraifft, does dim angen hyfforddi pobl ynghylch technoleg nad oes arnoch ei hangen neu hyfforddi pobl nad ydynt yn defnyddio cyfrifiaduron.

Pryd i hyfforddi

 • Pan fydd staff yn ymuno â’r cwmni, bydd angen iddynt ddeall polisïau ac arferion y cwmni ynghylch diogelwch, er enghraifft o safbwynt mewngofnodi a chael mynediad i’r adeilad.
 • Gallwch adeiladu ar y wybodaeth hon am ddiogelwch ‘o ddydd i ddydd’ yn fuan ar ôl i’r staff ddechrau, gan roi rhywfaint o hyfforddiant mwy cyffredinol iddynt ynghylch diogelwch.
 • Efallai y bydd angen darparu hyfforddiant adfer a negeseuon atgoffa i’r cwmni i gyd os ceir digwyddiad sy’n ymwneud â diogelwch neu os ceir bygythiad sy’n ymddangos yn y byd ehangach.
 • Mae hyfforddiant diweddaru blynyddol yn werthfawr.
 • Gallwch hefyd adael i bobl gael mynediad i’r wefan hon a chyngor arall ar-lein ynghylch diogelwch, er mwyn iddynt gael cyfle i’w darllen eu hunain.
 • Ym mhob achos, dylai’r hyfforddiant gynnwys trosolwg o’r rhesymau pam y mae diogelu gwybodaeth yn bwysig, a dylai roi sylw i’r bygythiadau a’r risgiau.

Maes llafur ar gyfer diogelwch TG

Hyfforddiant sefydlu

 • Polisïau sy’n benodol i’r cwmni, megis polisïau ynghylch defnydd priodol o TG.
 • Gwybodaeth gyffredin megis sut i gysylltu â gweinyddion y cwmni, sut i newid cyfrineiriau ac ati.
 • At bwy y dylent fynd i ofyn am gymorth.
 • Dod yn gyfarwydd â’r risgiau yn y lle cyntaf: firysau, hacwyr, twyllwyr, achosion o ladrata meddalwedd, aflonyddwch, materion sy’n ymwneud â diogelu data, yr angen i warchod asedau gwybodaeth.

Diogelwch cyffredinol

Mae’r sawl sy’n defnyddio TG ym maes busnes yn wynebu llawer o’r un heriau â’r sawl sy’n defnyddio TG gartref. Y prif wahaniaeth yw bod gweithiwr yn gallu rhoi’r busnes cyfan mewn perygl, tra mae’r sawl sy’n defnyddio TG gartref yn gyfrifol amdano’i hun yn unig. Yn ogystal, mae busnesau’n wynebu risgiau a bygythiadau ychwanegol y mae angen cymryd mesurau ychwanegol i fynd i’r afael â nhw.

 • Diogelwch cyfrifiaduron: sut i gynnal diweddariadau, sut i droi mur gwarchod ymlaen, a sut i atal firysau ac ysbïwedd.
 • Defnyddio porwr gwe’n ddiogel, atal ffenestri naid, osgoi gwefannau amheus, sut i wirio bod trafodyn eFasnach neu drafodyn banc wedi’i amgryptio.
 • Materion sy’n ymwneud ag ymddygiad: diogelwch personol, negeseuon ebost ffug, gwe-rwydo, cyfrineiriau, twyll a dwyn hunaniaeth a sut i osgoi hynny, a beth i’w wneud os oes problem neu os nad ydych yn siŵr ynghylch rhywbeth.
 • Materion sy’n ymwneud â busnes: materion sy’n ymwneud â diogelu data, cyfraith cyflogaeth, cyfraith contract, diogelu gwybodaeth sensitif y cwmni ac osgoi achosion o ladrata meddalwedd.

 

Os hoffech drafod sut i weithredu cynllun ar gyfer hyfforddiant ynghylch diogelwch, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk. Mae cyllid ar gyfer hyfforddiant ar gael ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.