Hyfforddiant yn newid

Mae’r diwydiant hyfforddiant ym maes TG yn wynebu llawer o newidiadau. Wrth i’r wasgfa gredyd a’r dirwasgiad gydio, mae cyllidebau hyfforddiant wedi’u torri ac rydym yn symud tuag at sefyllfa lle caiff llawer o agweddau ar hyfforddiant TG eu masnacheiddio.

Rydym eisoes yn gweld sawl tuedd allweddol. Ni fydd hyfforddiant yn diflannu’n gyfan gwbl ac ni fydd hyfforddwyr yn mynd yn segur, ond bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn allweddol.

Fel yr ydym eisoes wedi gweld yn y farchnad, mae llawer o ad-drefnu wedi digwydd a bydd yn parhau i ddigwydd. Wrth i ddarparwyr hyfforddiant gael eu caffael ac wrth i ddarparwyr hyfforddiant cyfredol brynu cwmnïau arbenigol i lenwi’r bylchau, bydd y farchnad yn newid. Mae’n debygol y bydd hynny’n arwain at lai o gystadleuaeth, ond at gystadleuaeth a fydd yn fwy ffyrnig.

Er bod hynny’n bwysig i’r darparwr hyfforddiant, y cyfan y mae’r cwsmeriaid yn poeni amdano yw sut yr ydym ni fel cwmnïau’n diwallu eu hanghenion. Y sawl a fydd yn goroesi yn y diwydiant hyfforddiant fydd y sawl sy’n hyblyg a’r sawl sy’n fodlon addasu.

Mae angen dull mwy ymgynghorol o weithredu. Ni ddylai cwsmeriaid ofni gofyn am hyfforddiant mwy penodol sydd wedi’i deilwra i gyd-fynd â chyd-destun eu busnes, gan sicrhau bod y cynnwys yn mynd i’r afael â’r angen go iawn. Er enghraifft, nid yw cyrsiau PRINCE2 – y dull sy’n seiliedig ar brosesau – yn creu rheolwr prosiect da ar eu pen eu hunain. Mae angen technegau rheoli prosiect a sgiliau personol hefyd. Felly, er bod hyfforddiant PRINCE2 efallai’n digwydd, mae cwmnïau a rhanddeiliaid yn dal i synnu nad yw newid effeithiol yn ei ddilyn yn awtomatig.

Bydd dau beth yn helpu mewn sefyllfa o’r fath: yn gyntaf, ymgynghori’n iawn ynghylch yr hyn y mae pob cwrs neu ardystiad yn ei ddarparu yn y tymor hir, o safbwynt busnes yn hytrach nag o safbwynt ennill ‘bathodyn’ yn unig; ac yn ail, sicrhau bod y dulliau gwerthuso angenrheidiol ar waith er mwyn mesur canlyniad anfon staff ar gwrs hyfforddiant.

Gwerthuso i gyfiawnhau

Mae gwerthuso’n rhywbeth sy’n cael ei esgeuluso’n aml gan ddarparwyr hyfforddiant a chwsmeriaid. Ar hyn o bryd nid yw’r hyfforddiant yn cael ei asesu ar lefel y busnes, lle gellir mesur ei effaith. Dylai fod yn broses 360 gradd; yn hytrach na dim ond gofyn i’r sawl a fynychodd gyrsiau hyfforddiant beth yr oeddent yn ei feddwl o’r hyfforddwr, dylai prosesau gwerthuso fod yn ymwneud â rheoli disgwyliadau o’r dechrau. Dylai rhaglen ddysgu a datblygu gael ei thrin yn yr un modd ag unrhyw fuddsoddiad arall y mae cwmni’n ei wneud – mae angen i chi brofi mai buddsoddiad ydyw ac nid cost.

Yn aml, caiff hyfforddiant ei drin fel ymarfer ticio blychau yn hytrach na rhywbeth sy’n arwain at ganlyniadau gwirioneddol. Gellir ei ystyried yn rhywbeth sy’n gyrru’r busnes yn ei flaen ac sy’n arwain at fantais gystadleuol ac effeithlonrwydd gwell, ond mae a wnelo â chreu’r cysylltiadau hynny. Ar hyn o bryd, mae pobl yn cael eu hanfon ar gyrsiau’n rhan o weithgarwch busnes ehangach mewn cwmni – diweddaru meddalwedd, ehangu’r gweithlu, diweddaru sgiliau ac ati – ond nid yw’r manteision damcaniaethol hynny bob amser yn cael eu gwireddu ar ôl yr hyfforddiant. Mae angen i gwmnïau wybod o flaen llaw sut mae rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgir ar waith. Ar gyfartaledd, gall 80 y cant o’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgir mewn amgylchedd hyfforddiant gael eu defnyddio yn yr amgylchedd gwaith: y cwestiwn yw, sut y gellir gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu defnyddio yn yr amgylchedd gwaith?

Y dyfodol

Mae hyfforddiant yn dal yn ased allweddol y gall cwmnïau ei ddefnyddio i wahaniaethu rhyngddynt a’r sawl sy’n cystadlu yn eu herbyn. Mae hefyd yn eu galluogi i gael gwybodaeth am y datblygiadau technolegol diweddaraf ac yn eu galluogi i reoli a rhedeg eu busnes yn well. Yr hyn a fydd yn newid yw’r math o hyfforddiant sy’n cael ei gynnig. Yn ogystal â bod yn fwy cysylltiedig â busnes a’r angen i ddangos enillion ar fuddsoddiad, mae hefyd yn debygol y bydd lefel yr hyfforddiant ym maes TG yn uwch. Gan fod ‘brodorion digidol’ – sydd eisoes â’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol ym maes technoleg – yn cyrraedd oedran gweithio, bydd hyfforddiant TG cyffredinol ar lefel is i ddefnyddwyr yn diflannu ac yn cael ei ddisodli gan hyfforddiant sy’n caniatáu i gyfranogwyr feithrin sgiliau uwch.

Yr hyn yr ydym ni’n ei gynnig

Mae achrediad y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd a gynigir gennym ni wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar i Faes Llafur 5.0, sy’n ymdrin â rhaglenni Office 2007. Gellir darparu’r hyfforddiant mewn modd hyblyg drwy gwrs modiwlaidd ar-lein. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys papurau prawf er mwyn paratoi ar gyfer yr arholiad ffurfiol ym mhob un o’r modiwlau y mae’r achrediad yn ymdrin â nhw.

Yn ogystal â’r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd, mae gennym dîm bach o arbenigwyr sy’n gallu darparu hyfforddiant ynghylch eFarchnata a’r ffordd orau o wneud yn fawr o’ch gwefan yn eich marchnad chi; gwneud defnydd ymarferol o raglenni Windows Office at ddibenion busnes; a gwneud defnydd gwell o feddalwedd cyfrifyddu Sage a QuickBooks.

Caiff y mathau hyn o hyfforddiant eu darparu ar safle’r busnes ar ffurf pecynnau a gaiff eu teilwra er mwyn cyd-fynd â rhaglen ddysgu a datblygu’r unigolion a chyflawni canlyniadau dysgu penodol.

Yn ogystal, yn y cyfnod anodd hwn, gallai fod gan Lywodraeth Cymru gyllid i’ch cynorthwyo i glustnodi a chael hyfforddiant ar gyfer eich staff.

 

Ffoniwch Nerys neu Clive ar 01239 712345 i gael rhagor o wybodaeth, neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk