Hyfforddi staff – sut i gymell a chadw eich gweithwyr

Un ffactor allweddol o safbwynt cymell a chadw gweithwyr yw’r cyfle y mae’r gweithwyr am ei gael i barhau i dyfu a datblygu sgiliau sy’n gwella eu swydd a’u gyrfa. Yn wir, y cyfle hwn i barhau i dyfu a datblygu drwy weithgareddau hyfforddi a datblygu yw un o’r ffactorau pwysicaf sy’n ymwneud â chymell gweithwyr.

Dyma rai cynghorion ynghylch yr hyn y mae gweithwyr am ei gael o gyfleoedd hyfforddi a datblygu, a dylid cofio nad mewn dosbarthiadau a seminarau hyfforddi allanol yn unig y gellir cael gafael ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Mae’r cynghorion hefyd yn dangos y cyfle sydd gennych i greu gweithwyr ymroddedig sy’n datblygu, a bydd eich cyfleoedd hyfforddi a datblygu o fudd i’ch busnes ac o fudd iddynt hwy fel unigolion.

Cynnwys a chyfrifoldebau’r swydd

Gallwch gael effaith sylweddol ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu drwy’r cyfrifoldebau sy’n perthyn i swydd gyfredol y gweithiwr.

 • Ehangwch y swydd fel ei bod yn cynnwys cyfrifoldebau newydd ar lefel uwch.
 • Ceisiwch ailbennu cyfrifoldebau nad yw’r gweithiwr yn eu hoffi neu gyfrifoldebau arferol.
 • Rhowch fwy o awdurdod i’r gweithiwr ei reoli ei hun a gwneud penderfyniadau.
 • Gwahoddwch y gweithiwr i gyfrannu i benderfyniadau a gwaith cynllunio pwysicach ar lefel adran neu ar lefel y cwmni cyfan.
 • Rhowch fwy o gyfle i’r gweithiwr fynd i gyfarfodydd pwysig a chyfarfodydd y byddai’n hoffi mynd iddynt.
 • Rhowch fwy o wybodaeth iddo drwy gynnwys y gweithiwr ar restrau postio penodol, yn sesiynau briffio’r cwmni ac fel person yr ydych yn ymddiried ynddo.
 • Rhowch fwy o gyfle i’r gweithiwr sefydlu nodau, blaenoriaethau a dulliau mesur.
 • Sicrhewch fod y gweithiwr yn gyfrifol am arwain neu oruchwylio aelodau eraill o staff.
 • Sicrhewch fod y gweithiwr yn gyfrifol am arwain prosiectau neu dimau.
 • Galluogwch y gweithiwr i dreulio mwy o amser gyda’i bennaeth.
 • Rhowch gyfle i’r gweithiwr gael hyfforddiant mewn rolau a chyfrifoldebau eraill.

Cyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol

Mae gweithwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau heb orfod gadael y gwaith neu’r gweithle. Mae manteision ychwanegol yn perthyn i gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol. Bydd enghreifftiau, terminoleg a chyfleoedd yn adlewyrchu diwylliant, amgylchedd ac anghenion eich gweithle.

 • Dylech alluogi’r gweithiwr i fynychu sesiwn hyfforddi a gynigir yn fewnol. Gallai’r sesiwn gael ei chynnig gan gydweithiwr mewn maes y mae’n arbenigo ynddo neu gan gyflwynydd neu hyfforddwr allanol.
 • Dylech ofyn i’r gweithiwr hyfforddi gweithwyr eraill gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddysgodd mewn seminar neu sesiwn hyfforddi. Dylech gynnig amser mewn cyfarfod adran neu dros ginio i’r gweithiwr drafod y wybodaeth neu gyflwyno’r wybodaeth a ddysgwyd i eraill. (Dylech sicrhau bod hynny’n ddisgwyliedig pan fydd gweithwyr yn mynychu hyfforddiant a chynadleddau allanol.)
 • Dylech gyflawni’r holl weithgareddau a restrwyd cyn, yn ystod ac ar ôl sesiwn hyfforddi, er mwyn sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd yn cael ei drosglwyddo i swydd y gweithiwr.
 • Dylech brynu llyfrau busnes i’r gweithiwr. Dylech noddi clwb llyfrau i’r gweithwyr, lle bydd y gweithwyr yn trafod llyfr cyfredol ac yn cymhwyso’r cysyniadau a nodir ynddo fel eu bod yn addas i’ch cwmni chi.
 • Dylech sicrhau bod yr hyfforddiant a’r wybodaeth y mae eu hangen fel rheol yn cael eu rhoi ar fewnrwyd, sef gwefan fewnol cwmni.
 • Dylech ddarparu hyfforddiant gan weithwyr gwybodus neu gan arbenigwr allanol mewn sesiwn dros ginio. Bydd gweithwyr yn bwyta eu cinio ac yn cael gwybodaeth am bwnc gwerthfawr hefyd. Mae syniadau ar gyfer sesiynau o’r fath yn cynnwys: buddsoddi mewn cynllun 401(k), sut i amrywio a chydbwyso buddsoddiadau, cynghorion ynghylch siarad yn gyhoeddus, sut i gyd-dynnu â’ch pennaeth, a’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnyrch newydd sy’n gwneud y gwaith yn haws. Mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd; cynhaliwch arolwg o’ch gweithwyr i ddarganfod beth yw eu diddordebau.
 • Yn ddiweddar, cynhaliodd datblygwyr a gweithwyr eraill chwilfrydig mewn cwmni cleient gynhadledd undydd mewn canolfan gynadledda leol, gyda chinio a’r holl rwysg sy’n perthyn i gynhadledd allanol. Gweithwyr chwilfrydig oedd yn bresennol yn y gynhadledd, a chafodd y sesiynau eu cyflwyno bron i gyd gan staff mewnol a fu’n ymdrin â phynciau a oedd o ddiddordeb i’w cynulleidfa fewnol. Dychmygwch gynhadledd undydd “go iawn” ac fe ddaw’r cyfle yn amlwg i chi. Roedd y gweithwyr yn hynod o frwdfrydig; roeddent wedi dysgu ac wedi mwynhau’r diwrnod, ac roedd ganddynt fwy o barch at wybodaeth a sgiliau eu cydweithwyr.

Cyfleoedd hyfforddi a datblygu allanol

Mae sicrhau bod gweithwyr yn mynychu hyfforddiant allanol yn hanfodol, yn enwedig er mwyn iddynt ddatblygu sgiliau a syniadau newydd. Mae ennill graddau a mynychu prifysgol yn gwella gwybodaeth a gallu eich staff ac yn ehangu eu profiad wrth iddynt ymwneud â phobl a syniadau amrywiol.

 • Dylech alluogi’r gweithiwr i fynychu seminar, cynhadledd, sesiwn gyda siaradwr neu ddigwyddiad hyfforddi a gynhelir yn allanol.
 • Dylech gyflawni’r holl weithgareddau a restrwyd cyn, yn ystod ac ar ôl sesiwn hyfforddi, er mwyn sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd yn cael ei drosglwyddo i swydd y gweithiwr.
 • Dylech dalu am ddosbarthiadau ar-lein i’r gweithiwr a dod o hyd i gyfleoedd hyfforddi ar-lein (neu fel arall) sy’n rhad neu sydd am ddim.
 • Dylech dalu tâl aelodaeth eich gweithwyr mewn cymdeithasau proffesiynol allanol, ar yr amod bod y gweithwyr yn mynychu cyfarfodydd, yn darllen y cyfnodolion ac ati ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’w cydweithwyr yn rheolaidd.
 • Dylech ddarparu amserlen hyblyg er mwyn i’r gweithiwr allu cymryd amser i ffwrdd i fynychu’r brifysgol, y coleg neu sesiynau addysgol ffurfiol eraill.
 • Dylech ddarparu cymorth o ran hyfforddiant er mwyn annog y gweithiwr i gael addysg ychwanegol.

Cynghorion ynghylch cyfleoedd hyfforddi a datblygu

Mae’r canlynol yn ffactorau allweddol a fydd yn cynyddu gwerth y cyfleoedd hyfforddi a datblygu yr ydych yn eu darparu.

 • Dylech ganiatáu i weithwyr fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu yn y meysydd y maent yn eu dewis, yn ogystal â’r meysydd a bennir gan y cwmni a’r meysydd y mae eu hangen.
 • Dylech sicrhau bod eich cwmni’n cefnogi gwaith dysgu yn gyffredinol, ac nid yn unig er mwyn ategu’r wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer swydd bresennol y gweithiwr neu’r swydd y rhagwelir y bydd yn ei chael nesaf. Dylech sylweddoli mai’r ffactor allweddol yw cadw diddordeb y gweithiwr, sicrhau ei fod yn parhau i fynychu, a’i gadw’n brysur.

Mae datblygu dysgwr gydol oes yn ffactor cadarnhaol i’ch sefydliad, ni waeth pa mor hir y bydd y gweithiwr hwnnw’n dewis aros gyda chi. Dylech ddefnyddio’r gweithgareddau hyfforddi a datblygu hyn i sicrhau eich bod yn cymell y gweithiwr gymaint ag sy’n bosibl ac yn sicrhau’r siawns orau o allu ei gadw. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch datblygu staff drwy ei Rhaglen Datblygu’r Gweithlu. I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ffoniwch 0845 60 661 60.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol gyfleoedd hyfforddi sydd ar gael, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk