eFusnes a’r Gyfraith

Gall y we fod yn lle anodd i fasnachu ynddo, ac mae nifer o fusnesau wedi darganfod mewn ffordd gostus bod camgymeriadau syml yn gallu troi’n fygythiadau sylweddol i’w busnes mewn byr amser.

Mae’n hanfodol bod busnesau bach yn ymwybodol o’u rhwymedigaethau cyfreithiol a’u bod yn glynu wrth y deddfau priodol. Dylai’r canllaw hwn eich helpu i osgoi problemau a chamgymeriadau costus, drwy esbonio rhwymedigaethau cyfreithiol eich busnes.

Dylech nodi bod y canllaw hwn yn canolbwyntio ar gyfleusterau TG busnesau bach. Argymhellir yn gryf eich bod yn gofyn am gyngor cyfreithiol ffurfiol os ydych yn ymgymryd â gweithgareddau masnachol ar y we. Nid cyngor cyfreithiol mo’r canllaw hwn.

Deddfau sy’n diogelu defnyddwyr

Mae’r deddfau hyn yn berthnasol i bob gwerthiant masnachol, boed ar y rhyngrwyd neu dros y cownter mewn siop. Diben y Ddeddf Gwerthu Nwyddau, sef y ddeddf fwyaf adnabyddus yn ôl pob tebyg, yw sicrhau bod prynwr yn cael cynnyrch o ansawdd penodol ac egluro ei hawliau os credir nad yw’r cynnyrch o safon ddigonol. Os ydych yn cynnig benthyciadau neu gyfleusterau credyd o’ch gwefan, byddwch yn rhwym wrth y Ddeddf Credyd Defnyddwyr sy’n rheoli’r math o gytundeb y gall defnyddwyr ymrwymo iddo. Mae hefyd yn diogelu cwsmeriaid sy’n prynu nwyddau â chardiau credyd.

Ceir llawer o ddarnau eraill o ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gwerthu nwyddau a gwasanaethau. Gallai rhai o’r darnau hynny o ddeddfwriaeth fod yn ymwneud yn benodol â’ch masnach neu’ch maes busnes chi, felly dylech ofyn am gyngor cyfreithiwr bob amser os oes gennych unrhyw amheuon.

Deddfau penodol ynghylch eFusnes

I ategu’r deddfau safonol sy’n diogelu defnyddwyr, mae llawer o ddeddfwriaeth wedi’i chyhoeddi i ddiogelu defnyddwyr neu brynwyr sy’n prynu pethau o wefannau ar y rhyngrwyd. Roedd yn bwysig bod deddfwriaeth benodol yn cael ei chreu oherwydd bod llawer o werthwyr yn ystyried y rhyngrwyd yn ffordd o osgoi rheoliadau a deddfau cyffredin. Mae o fudd i bob busnes bach bod defnyddwyr yn cael eu diogelu fel hyn gan fod hyder defnyddwyr wedi cynyddu, a chaiff hynny ei adlewyrchu yn nifer y trafodion busnes sydd bellach yn digwydd ar y we.

Yr Undeb Ewropeaidd fu’r prif sbardun i’r deddfau newydd hyn sy’n rheoleiddio’r broses o werthu ar-lein. Yr hyn sy’n allweddol i’r deddfau yw’r ffaith na ddylai cwmni guddio y tu ôl i wefan mewn ymgais i osgoi ei gyfrifoldebau.

Mae’r Rheoliadau eFasnach yn mynnu bod pob gwefan fasnachol yn cynnwys y darnau canlynol o wybodaeth, hyd yn oed os nad ydych yn gwerthu gwasanaethau neu gynnyrch o’r wefan:

  • Enw, cyfeiriad cofrestredig, cyfeiriad post a chyfeiriad ebost y cwmni sy’n gwerthu’r nwyddau neu’r gwasanaethau. Dylid nodi nad yw rhifau Blychau Post yn cael eu hystyried yn addas fel cyfeiriad.
  • Rhif cofrestru cwmni cyfyngedig a rhif TAW (os ydynt yn berthnasol).
  • Manylion aelodaeth o gymdeithas fasnach neu gymdeithas broffesiynol.

Mae angen i bob darn o wybodaeth am brisiau fod yn glir ac yn amlwg, a dylid nodi’n glir beth yw’r costau cludo (os oes rhai) ac a yw’r prisiau’n cynnwys TAW neu beidio.

Mae’r Rheoliadau Gwerthu o Bell yn nodi bod angen i’r wybodaeth ganlynol gael ei harddangos yn glir ar wefan cyn i ddefnyddiwr osod archeb:

  • Pwy ydych chi (h.y. pwy yw’r cyflenwr)?
  • Pris eich nwyddau neu’ch gwasanaethau.
  • Disgrifiad o’r nwyddau a’r gwasanaethau.
  • Telerau talu a chludo.
  • Y ffaith y gall y sawl sy’n prynu ganslo’r archeb oherwydd iddi gael ei chreu dan y Rheoliadau Gwerthu o Bell.

Bydd y rhan fwyaf o wefannau’n cynnwys y wybodaeth hon yn eu telerau a’u hamodau y bydd angen i brynwyr eu darllen cyn gosod archeb. Mae gan y rhan fwyaf o wefannau frawddeg debyg i “Rwyf wedi darllen y telerau a’r amodau ac rwy’n cytuno â nhw” wrth ochr blwch y mae’n rhaid rhoi tic ynddo. Dim ond ar ôl rhoi tic yn y blwch y gellir bwrw ymlaen â’r archeb.

Prin yw’r cwsmeriaid sy’n darllen y telerau a’r amodau hyn mewn gwirionedd, sy’n drueni oherwydd maent yno i ddiogelu’r defnyddiwr rhag twyll neu weithgarwch anghyfreithlon. Bydd y telerau a’r amodau hyn yn amrywio o’r naill wefan i’r llall, ond mae’n bwysig eu bod yn gywir gan mai nhw yw eich “trysorau” cyfreithiol.

Mae’r deddfau eraill a allai effeithio ar eich gwefan yn cynnwys y canlynol:

  • Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995. Bwriad y Ddeddf hon yw sicrhau bod gwefannau’n hygyrch i ddefnyddwyr ag anableddau. Mae’r math o anabledd a allai fod yn berthnasol yn cynnwys nam ar y golwg a dyslecsia.
  • Y Ddeddf Diogelu Data. Mae’r Ddeddf hon yn penderfynu sut y gallwch storio data personol ar eich cyfrifiaduron.

I gael rhagor o wybodaeth am Gyfraith eFusnes, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk