Dyfeisiau symudol

Mae llawer o sylw wedi’i roi yn y wasg yn ddiweddar i ddyfeisiau newydd sydd wedi’u rhyddhau i’r farchnad dyfeisiau symudol, sy’n dod yn farchnad fwyfwy cystadleuol. Mae rhai o’r dyfeisiau’n arloesol, ac mae eraill yn ddatblygiadau o gysyniadau sydd wedi ennill eu plwyf ers amser. Isod, byddwn yn ceisio bwrw golwg ar y datblygiadau newydd ac yn trafod sut y cânt eu defnyddio yn y byd go iawn.

Ffonau clyfar

Un duedd o ran ffonau clyfar yw bod y sgrîn erbyn hyn yn mynd yn fwy o faint. Mae un categori o ddyfeisiau sydd wedi bod yn tyfu’n fwyfwy poblogaidd, sef y Phablet (y term Saesneg am lechen fach sydd hefyd yn ffôn), bellach yn llai unigryw gan fod ffonau clyfar yn cynnwys sgriniau mwyfwy o faint. Un enghraifft o hynny yw’r ffaith bod yr iPhone bellach yn cael ei ystyried yn ffôn clyfar cryno a bod Sony, Samsung a HTC, ymysg eraill, yn lansio modelau cryno sydd â sgriniau tebyg i’r iPhone 5s. Mae dyfeisiau hefyd yn mynd yn fwy rhyngweithiol wrth iddynt gynnwys synwyryddion biometrig at ddibenion diogelwch ac amryw gyfleusterau monitro ar gyfer gweithgarwch ac iechyd. Mae’r HTC One (M8), er enghraifft, yn cynnwys pecyn a ddatblygwyd gan FitBit i fonitro eich gweithgarwch. Mae ffonau clyfar yn cael eu defnyddio fwyfwy fel camerâu, ac mae gwneuthurwyr wedi ystyried hynny wrth greu eu modelau diweddaraf – mae’r Sony Xperia Z2 yn cynnwys cyfleuster recordio fideo 4K (4 x manylder uwch), mae gan yr HTC One (M8) ddau synhwyrydd i efelychu’r effaith dyfnder ffocws, sef un o brif fanteision camerâu proffesiynol yn draddodiadol, ac mae gan y gyfres Nokia Lunia 1020 synhwyrydd sy’n cystadlu â llawer o gamerâu ‘pwyntio a thynnu’.

Mae’r cyfan hyn yn iawn os ydych yn defnyddio ffôn clyfar fel dyfais bersonol, ond beth y mae’r dyfeisiau diweddaraf yn ei gynnig i gwsmeriaid sy’n fusnesau? Bydd unrhyw un sydd wedi defnyddio ffôn i bori’r rhyngrwyd yn gwybod mai’r prif ffactor sy’n cyfyngu’r ddyfais yw maint y sgrîn – bydd sgrîn fwy o faint naill ai’n caniatáu i ragor o wybodaeth gael ei dangos ar yr un pryd neu’n eich galluogi i chwyddo maint y testun er mwyn gallu ei ddarllen yn haws. Mae sgrîn fwy o faint hefyd yn golygu ei bod yn haws gweithio ar ddogfennau ac adolygu gwybodaeth wrth fynd o le i le. Yr anfantais, wrth gwrs, yw bod y dyfeisiau hyn yn fwy o faint i’w cario ac weithiau’n drymach hefyd. Un o sgîl-effeithiau cadarnhaol dyfeisiau mwy o faint yw’r ffaith bod gan y gwneuthurwyr le i osod batris mwy o faint, ac mae cyfuno hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf o ran sgriniau’n golygu y bydd disgwyl i fatri’r ffôn bara’n hwy. Yn dilyn Heart Bleed, sef y broblem ddiweddar a gafwyd o ran diogelwch, mae diogelwch dyfeisiau a gwasanaethau symudol ym mhenawdau’r newyddion. O gyfuno hynny â thueddiadau megis trefniadau Dod â’ch Dyfais eich Hun, mae diogelwch yn dod yn fwy o flaenoriaeth i fusnesau. Mae amryw werthwyr wedi creu apiau i reoli’r sefyllfa hon, megis Samsung Knox, sy’n ei gwneud yn bosibl creu partisiwn ar y ddyfais, y gall darparwr TG eich cwmni ei reoli o bell gan ddiogelu eich data personol ar yr un pryd. Un ddyfais sy’n gwneud mwy na hynny yw’r BlackPhone. Dyma ddyfais sydd wedi’i chreu yn benodol i ddiogelu’r data sydd wedi’i storio arni. Mae’n rhedeg fersiwn wedi’i theilwra o Android, a elwir yn PrivatOS, ac mae’n cynnwys tanysgrifiadau sawl blwyddyn i amryw wasanaethau Cwmwl diogel, megis cyfleuster cadw copïau wrth gefn wedi’u hamgryptio, ac yn cynnig ffordd o reoli apiau trydydd parti’n fwy gronynnaidd.

Dyfeisiau y gellir eu gwisgo

Wrth i sgriniau fynd yn fwy o faint, mae’r angen i bobl gael ffordd fwy cyfleus o wybod pwy sy’n ffonio neu’n anfon ebost neu neges destun wedi arwain at ddatblygu categori newydd o ddyfeisiau, sef dyfeisiau y gellir eu gwisgo. Mae’n debyg mai’r aelod enwocaf o’r teulu hwn ar hyn o bryd yw Google Glass. Mae’r defnyddiwr yn gwisgo’r ddyfais hon fel y byddai’n gwisgo sbectol, ac mae’r ddyfais yn galluogi’r defnyddiwr i ryngweithio â’i ffôn clyfar heb dynnu’r ffôn allan o’i boced. Mae’r ddyfais yn eich galluogi i ddefnyddio gorchmynion llais i ofyn am gael gweld gwybodaeth mewn prism sydd o fewn eich golwg bob amser. I gael rhagor o wybodaeth am y ddyfais hon, darllenwch yr erthygl y gwnaethom ei chynnwys yn llythyr newyddion y gaeaf.

Un aelod arall o’r teulu o ddyfeisiau y gellir eu gwisgo yw’r oriawr glyfar. Mae si ar led bod Apple wedi bod yn datblygu iWatch ers sawl blwyddyn, ond mae llawer o wneuthurwyr eraill wedi cyflwyno eu dyfeisiau i’r farchnad eisoes. Mae gan Samsung ystod o wahanol ddyfeisiau y gellir eu gwisgo, ac er mwyn iddynt weithio’n llawn mae angen i’r rhan fwyaf ohonynt gael eu defnyddio gydag un o ffonau Samsung. Mae Sony wedi cyflwyno ei ail genhedlaeth o oriorau clyfar, ac mae gan Pebble sawl model gwahanol o oriawr glyfar ar y farchnad. Ar eu lefel symlaf mae’r dyfeisiau hyn yn dangos faint o’r gloch yw hi, yn dangos pwy sy’n ffonio ac yn rhestru eich negeseuon. Ar lefel fwy cymhleth, mae dyfeisiau ‘Android Wear’ gan Google yn gwneud pethau tebyg i’r ddyfais Google Glass, ond eich bod yn eu gwisgo ar eich garddwrn.

Sut y caiff yr holl ddyfeisiau hyn eu defnyddio ym myd busnes?

Mae’r dechnoleg ddiweddaraf yn gyffrous iawn i’r gîcs yn ein plith, ond sut y gall y datblygiadau hyn helpu pobl i weithio’n fwy effeithlon ym myd busnes?

Un cwmni nad ydym wedi’i drafod ond sy’n ganolog i’r gwaith o ddatblygu technoleg symudol ym myd busnes yw RIM, sy’n fwy adnabyddus dan enw brand ei ddyfeisiau, sef BlackBerry. Agorodd y dyfeisiau hyn lygaid byd busnes i ddulliau cyfathrebu symudol, ac roedd y gallu i anfon a derbyn ebost yn elfen greiddiol o’r ddyfais. Ers hynny, mae gwerthwyr eraill wedi cymryd y syniad a’i ddatblygu ymhellach gyda dyfeisiau sy’n gallu darparu mynediad i ebost a chalendrau ac sydd bellach yn darparu cyfleusterau (gan ddefnyddio apiau trydydd parti yn achos rhai ohonynt) i gysylltu â systemau ffonau busnes, systemau fideogynadledda a’r gallu i weld, golygu neu greu dogfennau wrth fynd o le i le. Yn ddiweddar, mae Microsoft wedi rhyddhau fersiwn o Office sy’n gweithio ar Android ac iOS, sy’n integreiddio ag Office 365 i ddarparu mynediad i ddogfennau a gaiff eu storio yn y Cwmwl. Gall cyfres o apiau Google integreiddio â systemau Android, a gellir eu defnyddio gyda systemau Windows Mobile ac iOS i ddarparu cyfleusterau ebost, calendrau a swyddogaethau eraill i fusnesau pan fydd pobl yn mynd o le i le.

Sut y gallaf gymryd y dechnoleg hon a’i defnyddio yn fy musnes?

Mae’r dechnoleg ddiweddaraf yn wych, ond oni bai ei bod wedi’i gosod yn gywir bydd ffôn clyfar yn hollol ddiwerth. Os ydych yn meddwl y gallai’r technolegau uchod eich helpu i weithio’n fwy effeithlon, mae croeso i chi gysylltu â ni yn Telemat i gael sgwrs anffurfiol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddyfeisiau symudol, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk