Cynghorion ynghylch band eang

Sicrhewch fod eich band eang yn gweithio’n ddidrafferth drwy ddilyn y camau defnyddiol canlynol:

  1. Cynhaliwch rai profion cyflymder ar wahanol adegau o’r dydd er mwyn darganfod sut y mae eich band eang yn perfformio. Dylai llai o bobl fod yn defnyddio band eang ben bore, felly dyna pryd y dylech gael y cysylltiad cyflymaf. Os gallwch gael cysylltiad cyflym yn ystod rhywfaint o’r dydd, mae hynny fel rheol yn awgrymu bod problem ar adegau prysur (tebyg i dagfeydd traffig ar y ffyrdd).
  2. Sicrhewch fod microhidlydd wedi’i osod ym mhob un o’ch socedi ffôn – oni bai bod hidlydd ADSL yn rhan o blât wyneb eich prif soced. Bydd angen i chi sicrhau bod microhidlydd wedi’i osod ym mhob estyniad ffôn y mae dyfais wedi’i gysylltu ag ef (ffôn, modem, ffacs, derbynnydd teledu Sky, system larwm ac ati). Mae’r rhain yn helpu i gael gwared ag ymyrraeth sy’n gallu peri i’ch cysylltiad band eang arafu neu fod yn anwadal.
  3. Os oes gennych unrhyw estyniadau ffôn yn y swyddfa, gallai gosod iPlate BT fod yn fanteisiol i chi. Os oes mwy nag un soced ffôn yn gysylltiedig â’r un llinell ffôn, gall y gwifrau rhwng y prif soced (y soced ffôn cyntaf yn y swyddfa) a socedi’r estyniadau eraill achosi ymyrraeth. Gellir gwella hynny weithiau drwy osod dyfais fach yn y prif soced. Os nad oes angen yr estyniadau arnoch, mynnwch gael gwared â nhw drwy ddatgysylltu’r ceblau yn y prif soced. Os byddwch yn cael cysylltiad araf drwy gydol y dydd ac os bydd busnesau eraill cyfagos yn gallu cael cysylltiad cyflymach gan yr un pecyn/darparwr gwasanaeth, mae’n debygol mai’r gwifrau y tu mewn i’ch tŷ (neu ddiffyg microhidlwyr) yw’r broblem.
  4. Os ydych yn cael trafferth cysylltu o soced estyniad, ceisiwch symud eich llwybrydd i’r prif soced, yn ddelfrydol drwy dynnu’r plât wyneb i ffwrdd a defnyddio’r soced profi oddi tano. Bydd hynny’n cael gwared â’r holl estyniadau a bydd hefyd yn eich helpu i ddarganfod a yw gwifrau eich estyniadau’n peri trafferth.
  5. Os oes problemau’n digwydd yn ysbeidiol, ceisiwch ddiffodd yr offer trydan yn eich swyddfa i weld ai nhw sy’n achosi’r problemau. Gall dyfeisiau â motor neu bwmp achosi ymyrraeth neu sŵn trydanol sy’n gallu effeithio ar sefydlogrwydd eich band eang. Cadwch eich modem ADSL ac unrhyw wifrau i ffwrdd oddi wrth geblau’r prif gyflenwad trydan.
  6. Os ydych yn wir yn methu â chael cysylltiad digon cyflym â’r rhyngrwyd yn eich ardal, beth am ystyried sefydlu eich cysylltiad band eang eich hun? Mae cymunedau eraill wedi llwyddo i osod ceblau ffeibr optig neu dalu am gysylltiad lloeren. Mae sefydliadau megis y Rhwydwaith Band Eang Cymunedol yn helpu cymunedau i sefydlu eu cysylltiad eu hunain.
  7. Fel y sonnir yn y llythyr newyddion, gallwch gofrestru mannau gwan neu fannau araf o ran band eang. Mae’r gwefannau hyn yn rhoi darlun hollol gywir o’r mannau gwan a’r mannau araf a geir ym Mhrydain, ac maent yn galluogi defnyddwyr i gofrestru eu manylion a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn eu hardal. Bydd y data ynghylch mannau gwan a mannau araf ar gael i’r cyhoedd ar y wefan, a gall hynny helpu i ddod â chymunedau ynghyd i ddysgu o brofiadau ei gilydd o geisio cael band eang, a helpu i gydlynu camau gweithredu.

I gael rhagor o help gyda’ch cysylltiad band eang, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk