Canllaw cyflym iawn ar gyfer y sector twristiaeth a hamdden

Mae twristiaeth a hamdden yn derm cyffredinol ar gyfer diwydiant sy’n cynnwys gwestai a lletygarwch, bwyd a diod, adloniant ac atyniadau megis amgueddfeydd a pharciau thema, cyfleusterau chwaraeon a chyfleusterau gamblo. Mae’n cynhyrchu 9% o economi’r DU – dros £115 biliwn yn ôl ffigurau diweddaraf y llywodraeth (ffynhonnell: Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon y DU) – ac mae’n cyflogi dros 2.6 miliwn o bobl.

Yn y sector hwn sy’n ehangu yn gyson, mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn troi’n sydyn yn sylfaen ar gyfer twf, ac mae’n fodd i roi gwasanaeth gwell i gwsmeriaid a symleiddio gwaith rheoli data a phrosesau busnes.

Mae hynny’n golygu bod Band Eang Cyflym Iawn yn awr yn angenrheidiol ar draws y diwydiant. Bydd angen i hyd yn oed y bar neu’r atyniad annibynnol lleiaf gael gwefan; presenoldeb ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol lle mae eu cwsmeriaid yn rhannu adolygiadau, argymhellion a beirniadaeth; cyfleusterau priodol ar gyfer archebu lle ar-lein; a’r gallu i ddarparu gwasanaethau Wi-Fi dibynadwy i westeion.

O safbwynt swyddogaethau cefn swyddfa, mae ystod fwyfwy soffistigedig o raglenni a gwasanaethau’r Cwmwl yn rhoi cyfle i’r sawl sydd yn y sector twristiaeth a hamdden ddileu rhwystrau traddodiadol yn y gadwyn gyflenwi, nesáu at eu cwsmeriaid a defnyddio technoleg fel adnodd rheoli i wella perfformiad a mantais gystadleuol eu busnes.

Diolch i dechnoleg, mae’r profiad a gaiff ymwelwyr neu westeion yn dechrau ymhell cyn iddynt gyrraedd. Felly, os na allwch fodloni eu disgwyliadau â gwasanaethau ar-lein rhyngweithiol ac os na allwch gadw eich addewid ynghylch cysylltiad cyflym â’r we, efallai na fyddant yn ymweld â chi o gwbl!

Technolegau hanfodol ar gyfer y sector twristiaeth a hamdden

Band eang cyflym

Heb gapasiti band eang digonol, mae busnesau bach a chanolig eu maint ym maes twristiaeth a hamdden yn wynebu talcen caled o safbwynt ennyn diddordeb gwesteion ac ymwelwyr posibl drwy rannu cynnwys amlgyfrwng a rhyngweithio â nhw ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Ar wahân i ddarparu gwasanaethau cysylltu dibynadwy i westeion yn eu lleoliad, ceir angen cynyddol i fusnesau weithio gyda phartneriaid ym maes technoleg i ddatblygu gwasanaethau a rhaglenni – yn enwedig apiau ar gyfer dyfeisiau symudol – er mwyn gallu masnachu ar-lein (cymryd archebion, er enghraifft) a chyflwyno cynigion arbennig a chymhellion marchnata.

Ac wrth i’r diwydiant fynd yn fwy cydweithredol, mae technoleg yn helpu i ddileu’r rhwystrau traddodiadol rhwng gwestai, atyniadau ac asiantaethau trydydd parti. Mae hyn i gyd yn anodd os nad oes gwasanaethau band eang cyflym ar gael.

Gwasanaethau’r Cwmwl

Mae’r Cwmwl yn darparu modd cost-effeithiol i fusnesau gynyddu neu leihau grym cyfrifiadurol, yn unol â galw tymhorol neu ymgyrch hyrwyddo llwyddiannus, heb fuddsoddi mewn seilwaith costus ar y safle. Mae hefyd yn ei gwneud yn bosibl i gydweithredu arloesol ddigwydd rhwng partneriaid yn y diwydiant, ac mae’n helpu i ddileu’r rhwystrau o ran trafodion rhwng gwerthiant uniongyrchol a gwerthiant drwy asiantaeth, peiriannau archebu a phyrth teithio ar-lein.

Wi-Fi

Hyd yn oed ar lefel isaf y farchnad dwristiaeth a hamdden, nid rhywbeth dewisol yw cysylltiad Wi-Fi dibynadwy i westeion ac ymwelwyr ond rhywbeth angenrheidiol. Gan fod ffonau clyfar a llechi i’w gweld ym mhobman erbyn hyn, mae pobl yn disgwyl gallu cael mynediad yn hawdd i raglenni personol a rhaglenni busnes, ble bynnag y maent – yn y bar, yn y bwyty, yn y cyntedd neu hyd yn oed ar y tir o amgylch yr adeilad neu yn y maes parcio.

Rheoli perthynas â chwsmeriaid

Mae gwybodaeth am ddefnyddwyr yn hanfodol i’r diwydiant. Dim ond drwy adnabod eu cwsmeriaid yn dda ac ymateb i’w hanghenion a’u ceisiadau mewn amser real y gall busnesau gael mantais gystadleuol ac ennyn teyrngarwch ac ail ymweliadau. Nid rhywbeth i sefydliadau mawr yn unig yw technoleg Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid erbyn hyn, ac mae llawer o adnoddau a systemau ar y Cwmwl y gellir eu defnyddio i weld gwybodaeth am ddefnyddwyr ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Systemau Gwybodaeth Reoli

Mae systemau gwybodaeth reoli ym maes lletygarwch yn defnyddio technoleg i gasglu, prosesu a dadansoddi data a gwybodaeth er mwyn cynyddu effeithlonrwydd a gwella penderfyniadau busnes ar draws ystod o swyddogaethau, sy’n cynnwys archebu ar-lein, cynllunio bwydlenni, gwneud trefniadau danfon, cyfrifyddu, rheoli stoc a chofnodi gwerthiant. Yn draddodiadol, mae pobl wedi bod yn defnyddio cyfrifiaduron pen desg i gael mynediad i dechnoleg Systemau Gwybodaeth Reoli, ond mae’r dechnoleg ar gael yn fwyfwy aml ar-lein drwy lechi, ffonau clyfar a chynorthwywyr digidol personol.

Adnoddau dynol ac e-ddysgu

O’r blaen, roedd busnesau bach a chanolig eu maint yn y diwydiant twristiaeth a hamdden yn gweld bod cost technoleg lafurus ar gyfer adnoddau dynol ac e-ddysgu yn afresymol. Unwaith eto, mae’r Cwmwl yn helpu i gynnig mynediad ehangach i systemau a rhaglenni a fydd yn helpu busnesau i fodloni gofynion deddfwriaethol a rheoliadau, rheoli cynnwys a symleiddio prosesau. Mae modd diogelu data gweithwyr, rheoli absenoldeb a salwch, gweinyddu cyflogau, cadw cofnodion ynghylch hyfforddiant, gweithredu’r gyflogres a gweithredu’r rheoliadau ynghylch isafswm cyflog a’r Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) gan ddefnyddio platfformau integredig a ddarperir fel gwasanaeth.

O ran hyfforddiant, mewn diwydiant lle mae busnesau’n gweithredu yn gyflym a lle mae angen y sgiliau ar weithwyr i gael gafael ar wybodaeth yn gyflym, mae e-ddysgu’n ddelfrydol. Gellir cael mynediad i sesiynau tiwtorial a phodlediadau, pan fo angen, i fodloni gofynion uniongyrchol a phenodol.

Cyfryngau cymdeithasol

Mae defnyddwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynllunio gwyliau hir, gwyliau byr a gweithgareddau, ac mae adolygiadau gan ddefnyddwyr eraill yn fwy pwerus na dulliau traddodiadol o hysbysebu. Ceir cyfle gwych i fusnesau bach a chanolig eu maint ymgysylltu â’u cwsmeriaid ar y platfformau hyn a’u monitro er mwyn cael sylwadau am brofiad yr ymwelydd – ac ymateb iddynt.

Mae apiau archebu yn Facebook, bargeinion, ymgyrchoedd hyrwyddo a chynigion y gellir eu ‘ffefrynnu’ a’u haildrydar ar Twitter, a ffurflenni adborth yn dilyn ymweliad (y gellir eu cwblhau a’u dychwelyd yn hawdd o ffonau symudol) yn rhai enghreifftiau o’r modd y gall busnesau ddefnyddio’r platfformau hyn i ddatblygu eu marchnadoedd.

Esbonio’r manteision i fusnesau

Mae hyd yn oed buddsoddiad bach yn rhai o’r technolegau a nodir uchod, neu gamau i ailwerthuso’r seilwaith sy’n bodoli eisoes, yn gallu arwain at lu o fanteision i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y diwydiant twristiaeth a hamdden.

Mwy o gynhyrchiant

Er enghraifft, gellir cynhyrchu mwy o brydau bwyd â chynhwysion sydd wedi’u caffael yn fwy effeithlon. Gellir prosesu mwy o archebion, gellir cyrraedd mwy o gwsmeriaid a gellir ymdrin â mwy o ymholiadau mewn llai o amser. Ac os caiff y staff eu cynorthwyo gan fwy o brosesau awtomataidd, maent yn rhydd i ganolbwyntio ar wasanaethau i ymwelwyr/gwesteion, a gallant fod yn fwy ymatebol i geisiadau a sylwadau.

Mwy o wybodaeth am gwsmeriaid

Gall busnesau ddatblygu gwasanaethau sydd ar gael ar unwaith, sydd wedi’u personoli ac y mae modd eu harchebu, sy’n adlewyrchu’r hyn y mae’r busnesau yn ei wybod am eu cwsmeriaid – a gallant ragweld y galw. Mae’r gwasanaethau a’r rhaglenni hyn hefyd yn helpu i fynd i’r afael â chwsmeriaid sy’n amau brandiau ac sydd o’r farn bod gwerth ac ansawdd gwasanaeth yn bwysicach nag enw da’n unig.

Gwasanaethau gwell

Mae cwsmeriaid yn hoffi profiad syml: cysylltiad Wi-Fi ym mhobman, trafodion heb orfod defnyddio arian parod, cyfleusterau awtomataidd wrth gyrraedd ac ymadael, apiau ar gyfer dyfeisiau symudol, sy’n cynnwys gwybodaeth am gyrchfannau/digwyddiadau/lleoliadau – mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd, a gallent i gyd olygu bod cwsmeriaid yn ailymweld â busnesau neu’n cyfeirio pobl eraill atynt.

Prosesau gwell

Mae technoleg yn helpu busnesau i redeg yn fwy effeithlon, gan arbed amser ac adnoddau o safbwynt swyddogaethau cefn swyddfa – er enghraifft drwy awtomeiddio prosesau archebu ac integreiddio prosesau a oedd yn arfer bod ar wahân i’w gilydd, a galluogi gwaith cyfathrebu drwy fwy nag un sianel.

Sicrhau bod gwasanaethau’n iawn

Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae gwesteion ac ymwelwyr yn disgwyl y bydd gwasanaethau megis Wi-Fi ar gael. Efallai y bydd hynny’n ddigon ar gyfer tafarn fach neu lety gwely a brecwast. Ond y tu hwnt i hynny, yn dibynnu ar natur a marchnad y lleoliad neu’r atyniad, efallai y bydd gan westeion ac ymwelwyr lu o ddisgwyliadau y bydd yn rhaid cael cymorth technoleg i’w bodloni.

Disgwyliadau blaen tŷ

Ar ben uchaf y farchnad, mae defnyddwyr am allu defnyddio’r un ystod o wasanaethau digidol a gwasanaethau rhyngrwyd yn y gampfa, yn y gwesty neu hyd yn oed wrth eu bwrdd yn y bwyty ag y maent yn eu defnyddio yn eu cartrefi. Mae hynny’n golygu bod gwestai o’r radd flaenaf yn gorfod darparu Teledu Protocol y Rhyngrwyd (IPTV), cyfleusterau Cyfathrebu Unedig ac apiau wedi’u personoli ar raddfa fwy o lawer.

Ymgysylltu drwy ddyfeisiau symudol

Mae technoleg yn rhoi llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr yn y farchnad dwristiaeth a hamdden dros y modd y maent yn gwario eu harian. Byddant yn cael eu denu’n naturiol at atyniadau, profiadau a lleoliadau sy’n cynnig gwerth a gwasanaeth da o’r pwynt rhyngweithio cyntaf ar-lein. Bydd rhaglenni megis rhaglenni e-archebu a rhaglenni e-docynnau, sy’n symleiddio ac yn hwyluso’r broses o gynllunio a chadarnhau trefniadau o ddyfais symudol, yn mynd yn fwyfwy pwysig.

Ystyriaethau allweddol o safbwynt swyddogaethau cefn swyddfa

Argaeledd systemau a rhwydwaith

Os ydych am wneud y gorau o’ch buddsoddiad mewn technoleg, ni waeth pa mor fach ydyw, bydd angen i chi sicrhau bod gennych ddigon o bŵer prosesu a lled band ar gyfer rhwydwaith. I fusnesau llai o faint, gallai hynny olygu diweddaru eich gweinydd(ion) neu sicrhau bod gennych gysylltiad Ethernet o ansawdd da â’r gwasanaeth band eang. Efallai y bydd angen i fusnesau mwy o faint feddwl am osod llinellau segur ar gyfer rhwydwaith er mwyn sicrhau bod systemau a’r rhwydwaith ar gael pe bai unrhyw gysylltiad yn pallu.

Meddalwedd fel gwasanaeth

Mae prynu meddalwedd fel gwasanaeth yn golygu bod rhaglenni a systemau a arferai fod yn gostus bellach yn fforddiadwy i fusnesau llai o faint. Yn y diwydiant twristiaeth a hamdden, mae hynny’n golygu bod systemau Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid, yn enwedig, yn gallu cael eu defnyddio gan fusnesau bach a chanolig eu maint i ddatblygu perthynas fwy rhyngweithiol â defnyddwyr. Ac oherwydd eu bod yn cael eu caffael o’r Cwmwl yn hytrach na’u bod yn mynd â lle drud ar weinyddion, maent yn helpu i leihau costau seilwaith. Cânt eu diweddaru’n awtomatig, a gellir cynyddu neu leihau’r hyn y mae’r drwydded yn ei ganiatáu.

Gallu’r staff i symud o le i le

Mae cysylltiad Wi-Fi yr un mor bwysig i staff ag y mae i westeion ac ymwelwyr mewn diwydiant lle mae gweithwyr yn symud o le i le ac yn gorfod mynd â gwasanaethau at y cwsmer. P’un a yw hynny’n golygu cael terfynellau symudol ar gyfer trafodion ariannol, cael y gallu i ateb cwestiynau penodol, neu fodloni ceisiadau sy’n golygu bod angen cyfathrebu ag adran arall – er mwyn gofyn am wasanaeth cadw tŷ, archebu lle mewn bwyty neu gael gwasanaeth porthor, er enghraifft – gallai unrhyw beth sy’n amharu ar y cysylltiad di-wifr fod yn niweidiol i’r busnes.

Integreiddio systemau

Mae llawer o fusnesau ym maes twristiaeth a hamdden yn defnyddio’r Cwmwl i gael gafael ar raglenni newydd a’u hintegreiddio â systemau blaenorol. Er enghraifft, gall platfformau cyfryngau cymdeithasol megis Force.com ddarparu adnoddau ar gyfer integreiddio â rhaglenni busnes a chanolwedd, yn ogystal â gwasanaethau eraill ar y Cwmwl. Mae hynny’n golygu ei bod yn haws i fusnesau ymestyn amgylcheddau blaenorol wrth gyflwyno gwasanaethau newydd.

Sut mae dechrau arni?

Asesu eich adnoddau

Mae band eang cyflym iawn yn rhoi cyfle i chi ailasesu eich adnoddau a sicrhau eu bod yn gweithio ar eu gorau er mwyn manteisio ar gyflymderau uwch ar gyfer cysylltiadau. Dechreuwch drwy edrych ar holl gost eich biliau telathrebu, a gofynnwch i’ch darparwr gwasanaeth arfaethedig sut y gall band eang cyflym iawn arbed arian i chi drwy becyn Cyfathrebu Unedig cyflawn.

Yna, ystyriwch eich seilwaith presennol. Er enghraifft, bydd angen i chi wirio ansawdd eich cysylltiad Ethernet er mwyn gwneud yn siŵr bod y manteision yn cael eu gwireddu yn eich rhwydwaith chi. Dylai eich darparwr gwasanaeth allu eich helpu i wneud hynny.

Technoleg ar gyfer arloesi, cydweithredu, datblygu ac ymgysylltu

Bydd band eang cyflym iawn yn eich galluogi i ddefnyddio ystod o raglenni a gwasanaethau’r Cwmwl, a bydd llawer ohonynt yn ategu eich buddsoddiad presennol mewn meddalwedd neu hyd yn oed yn ei ddisodli. Bydd manteision y Cwmwl – trwyddedau rhatach, rheolaeth symlach, y ffaith ei fod ar gael 24 awr y dydd, mynediad o bell – yn dibynnu ar allu eich darparwr gwasanaeth i sicrhau diogelwch. Dylai hynny fod yn brif ystyriaeth.

Diogelwch a’r gallu i symud o le i le

Paratowch aelodau eich tîm i fanteisio i’r eithaf ar amgylchedd TG y maent, i bob pwrpas, yn ei gario o gwmpas gyda nhw ar eu gliniaduron, eu ffonau clyfar a’u llechi. Dylech ystyried gweithredu strategaeth ‘Dod â’ch Dyfais eich Hun’ lle caiff gweithwyr eu hannog i ddefnyddio adnoddau a systemau busnes drwy’r rhyngwynebau y maent fwyaf cyffyrddus â nhw, ble bynnag y maent yn digwydd bod. Dylid integreiddio hynny â’ch polisi diogelwch, a dylid ei reoli’n iawn.

Dewis y darparwr cywir

Mae cysylltiad band eang cyflym yn hanfodol i allu’r sector twristiaeth a hamdden i arloesi ac i ddatblygu cynnwys a chynnyrch newydd. Felly, mae’n hanfodol eich bod yn dod o hyd i ddarparwr gwasanaeth sy’n deall dynameg eich diwydiant ac sy’n gallu darparu’r math o lefelau gwasanaeth, argaeledd a mesurau diogelwch y mae eu hangen arnoch i redeg eich busnes, cydweithredu a bodloni disgwyliadau eich cwsmeriaid. Gall Telemat gynnig adolygiad rhad ac am ddim o’ch cyfleusterau band eang, a fydd yn para awr, a chynnig argymhellion i chi ynghylch band eang cyflym iawn. Os hoffech fanteisio ar y cynnig hwn, ffoniwch ein swyddfa ar 01239 712345 i ofyn am adolygiad.

Gwybodaeth bellach

http://www.people1st.co.uk/
Gwefan i’r cyngor sgiliau sector ym maes lletygarwch, trafnidiaeth i deithwyr, teithio a thwristiaeth.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn helpu cwmnïau yn y sector twristiaeth a hamdden, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk