Argraffu 3D

Mewn busnesau bach a gartref

Sut y gall busnesau bach ddefnyddio technoleg argraffu 3D?

Gellir defnyddio technoleg argraffu 3D i greu prototeipiau o gynnyrch newydd. Gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer gwaith dylunio diwydiannol a hyd yn oed ar gyfer gweithgynhyrchu ar raddfa fach.

I ddyfeiswyr a gweithgynhyrchwyr sy’n fusnesau bach, gall datblygu prototeipiau o gynnyrch fod yn broses lafurus a chostus. Gall argraffu 3D symleiddio’r gwaith o greu prototeipiau, drwy alluogi dyfeiswyr i greu ffeiliau digidol o’u dyluniadau newydd a’u hargraffu wedyn yn y fan a’r lle. Ar gyfer rhai eitemau, gall hynny fod yn haws na llunio prototeipiau â llaw. Gall hefyd fod yn rhatach na dod o hyd i gyfleuster allanol i gynhyrchu prototeipiau.

Mewn rhai achosion, gellir hyd yn oed defnyddio peiriannau argraffu 3D ar gyfer y broses weithgynhyrchu ei hun.

 

Enghreifftiau o eitemau wedi’u hargraffu’n 3D

Gellir defnyddio eitemau wedi’u hargraffu’n 3D mewn ystod eang o ddiwydiannau. Nid creu prototeipiau yw’r unig ddefnydd y gellir ei wneud o’r dechnoleg. Dyma rai enghreifftiau:

Mae penseiri wedi defnyddio’r dechnoleg i greu modelau bach o adeiladau neu ddarnau er mwyn gweld sut y maent yn ffitio gyda’i gilydd mewn gwirionedd.

Gallai adeiladwyr teganau ddefnyddio technoleg argraffu 3D i greu doliau bach neu fodelau bach o bobl.

Gallai dylunwyr gemwaith ddefnyddio technoleg argraffu 3D i greu breichledau, crogdlysau neu gyfwisgoedd eraill.

Mae pobl hyd yn oed wedi defnyddio peiriannau argraffu 3D i greu eitemau llawer mwy cymhleth megis clociau, prosthesisau i bobl, a cheir.

 

Manteision ac anfanteision technoleg argraffu 3D

Manteision:

Prototeipiau’n gallu cael eu creu’n gyflym – Un o brif fanteision technoleg argraffu 3D yw’r ffaith ei bod yn gallu cyflymu’r broses o greu prototeipiau. Yn hytrach na gorfod dylunio model cysyniadol ac yna dod o hyd i’r deunyddiau a’r offer angenrheidiol i greu prototeip ffisegol, gall busnesau ddylunio’r model yn ddigidol ac yna ei argraffu.

Costau is – Ar wahân i’r buddsoddiad cychwynnol mewn peiriant argraffu a deunyddiau, nid oes llawer o gostau’n gysylltiedig ag argraffu 3D os ydych yn gwneud y gwaith eich hun.

Anfanteision:

Cyflymder cynhyrchu – Os ydych yn weithgynhyrchwr neu’n grefftwr sy’n cynhyrchu cynnyrch ar raddfa fach, gallwch ddefnyddio peiriannau argraffu 3D ar gyfer y broses weithgynhyrchu. Ond mae’r peiriannau argraffu’n eithaf araf. Mae hynny’n golygu nad yw’n ymarferol eu defnyddio i gynhyrchu cynnyrch ar raddfa fawr.

Eiddo deallusol – Pryder arall yw’r ffaith y gallai technoleg argraffu 3D ei gwneud yn haws i bobl greu eitemau ffug ar sail dyluniadau digidol pobl eraill.

Ar y stryd fawr

Pâr o esgidiau a grëwyd gan y cwmni Inner Leaf, gan ddefnyddio technoleg 3D.

 

Mae’r dechnoleg wedi’i defnyddio i greu arfau, rhannau o’r corff sydd wedi achub bywydau pobl, a theganau rhyw hyd yn oed, ond erbyn hyn mae technoleg argraffu 3D yn symud o’r ystâd ddiwydiannol i’r stryd fawr.

Agorodd un o siopau argraffu 3D cyntaf y byd ei drysau yn Llundain yr wythnos diwethaf, ar yr un pryd ag y dangosodd myfyriwr o America i gyfryngau’r byd sut mae defnyddio’r dechnoleg i greu gwn sy’n gweithio.

Dywedodd Dr Greg Gibbons, sy’n arbenigwr ar argraffu 3D ym Mhrifysgol Warwick, y byddai cwsmeriaid yn fuan iawn yn gallu cerdded i mewn i siop a gofyn am gael argraffu eu gemwaith neu’u gwaith celf eu hunain neu gydrannau peiriannau.

“Bydd siopau argraffu 3D yr un mor gyffredin ag yr oedd siopau llungopïo yn y gorffennol. Bydd ganddynt bedwar neu bump o wahanol beiriannau a sawl math gwahanol o ddeunydd,” meddai.

“Bydd cwsmeriaid yn gallu mynd i mewn i’r siop gyda ffeil cynllun drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) neu ddarn o beiriant golchi llestri i’w sganio, a byddant yn gallu gadael y siop gyda chopi tri dimensiwn ohonynt.”

Dangosodd y gwn a gafodd ei gynhyrchu’r wythnos diwethaf gan Cody Wilson yn Austin, Texas y posibiliadau sy’n gysylltiedig â thechnoleg argraffu 3D, a pha mor hygyrch ydyw. Creodd Cody sawl rhan o wn gan ddefnyddio peiriant argraffu 3D ail-law a oedd wedi costio £5,000 iddo, ac ychwanegodd bin tanio metel a thanio bwled arferol.

Dywedodd Marcus Fairs, golygydd y cylchgrawn Print Shift sy’n canolbwyntio ar dechnoleg argraffu 3D, na ddylai’r gwn daflu cysgod ar y datblygiadau technolegol go iawn sy’n digwydd ym maes argraffu 3D. “Mae’n cymryd rhywbeth syfrdanol i wneud i bobl sylweddoli bod technoleg sydd wedi bod dan drwynau pobl yn gallu gweddnewid pethau,” meddai.

Mae cylchgrawn Fairs yn rhoi sylw i’r defnydd a wneir o dechnoleg argraffu 3D ym maes meddygaeth, bwyd, ffasiwn, archeoleg, adeiladu tai ac adeiladu cydrannau milwrol.

Cafodd technoleg argraffu 3D, a elwir hefyd yn weithgynhyrchu haen wrth haen, ei datblygu gyntaf yn ystod yr 1980au ond mae wedi cymryd amser i symud o faes peirianneg i ddiwydiannau eraill. Mae’r dechnoleg yn gweithio drwy roi haenau o ddeunydd – plastig fel rheol – ar ben ei gilydd i lunio gwrthrychau solet cymhleth.

Yn ôl Andy Millns, cyfarwyddwr Inition, sef cwmni argraffu 3D yn Llundain, mae ei gwmni wedi bod yn creu gwrthrychau ar gyfer cleientiaid sy’n amrywio o hysbysebwyr i wneuthurwyr ceir. Mae’r eitemau yn cynnwys modelau o adeiladau, cerfluniau sy’n seiliedig ar ddata o ganlyniadau arolygon a gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol, a chopïau o gerfluniau o Amgueddfa Fitzwilliam yng Nghaergrawnt.

“Fyddwn ni ddim yn argraffu cyllyll a ffyrc oherwydd byddent yn ddrutach ac yn llai deniadol na’r rhai sy’n cael eu masgynhyrchu. Ond mae technoleg argraffu 3D yn galluogi gwaith datblygu i ymryddhau o’r broses draddodiadol o greu prototeipiau, sy’n gostus iawn. Mae technoleg argraffu 3D yn galluogi dylunwyr i weithio’n fwy annibynnol,” meddai.

Mae siop iMakr yn Clerkenwell, Llundain, a agorodd y mis hwn, yn gwerthu peiriannau a gwasanaethau argraffu 3D. Dywedodd Sylvain Preumont, y perchennog, fod ei siop yn ceisio addysgu cwsmeriaid i ddefnyddio cyfleusterau argraffu 3D. “Gall unrhyw weithdy metel mewn ysgol gynhyrchu gwn, ond mae technoleg argraffu 3D yn gallu gwneud llawer mwy na hynny,” meddai. “Cafodd y dechnoleg ei datblygu gan gorfforaethau mawr, mae technegwyr wedi dod i’w deall, ac mae bellach yn barod ar gyfer y drydedd don, sef pobl gyffredin.”

Yn iMakr gall cwsmeriaid sganio gwrthrych, gofyn am gael ei argraffu, a dysgu am gynllunio drwy gymorth cyfrifiadur ac am agweddau eraill ar dechnoleg argraffu 3D. Gallai pen person gael ei sganio a’i ailgynhyrchu am oddeutu £120.

Ond gellir defnyddio technoleg argraffu 3D at ddibenion mwy difrifol hefyd. Gellir defnyddio’r dechnoleg i gynhyrchu esgyrn synthetig ar gyfer trawsblaniadau, a gall meddygon gynhyrchu modelau o organau er mwyn paratoi ar gyfer rhoi llawdriniaeth.

Dywedodd Gibbons fod argraffu 3D yn bwysig ym maes gweithgynhyrchu “gwerth uchel” nad yw’n ymwneud â masgynhyrchu, er enghraifft yn y diwydiant gofod, y diwydiant awyrofod a’r diwydiant ceir arbenigol. Mae byddin yr Unol Daleithiau wedi datblygu peiriannau argraffu i greu cydrannau mewn gwersylloedd milwrol anghysbell. Mae’r diwydiant teganau rhyw’n cynnig teganau unigryw.

Ond yn 3DPRINTUK yn ne Llundain, mae Nick Allen yn awyddus i dawelu rhywfaint o’r broliant ynghylch technoleg argraffu 3D. “Mae’n ffordd arafach a drutach o gynhyrchu eitemau, ac mae’r cynnyrch o safon is o lawer na rhywbeth a gaiff ei fasgynhyrchu.

“Mae’n wych ar gyfer cylchau allweddi, ond mae’n gostus iawn ar gyfer y rhan fwyaf o bethau. Rwy’n creu prototeipiau ac eitemau a gynhyrchir unwaith yn unig, a dyna gryfder y dechnoleg. Mae’n adnodd defnyddiol iawn, ond ni fydd yn chwyldroi’r sector gweithgynhyrchu.”

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol systemau argraffu 3D sydd ar gael, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk