Dweud ffarwel i Windows 2003

Mae technoleg wedi gwneud camau mawr dros y blynyddoedd diwethaf.  O’r herwydd, mae nifer fawr o bobol yn dibynnu ar dechnoleg yn eu bywydau bob dydd ar gyfer gwaith a chymdeithasu.  Wrth i dechnoleg wella, mae angen hefyd i’r sustemau gweithredu i wella.

Ar y 14 o Orffennaf 2015,  daeth cefnogaeth Microsoft ar gyfer Windows 2003 i ben.  Mae nifer o gwmniau eisoes wedi newid eu darpariaeth ond mae eraill yn fwy amharod i wneud am amryw o resymau yn cynnwys cost.

Yn bartner cofrestredig â Microsoft, gall Telemat eich helpu i ddatrys y broblem hon trwy roi cyngor a chymorth i uwchraddio eich sustem.

Y risg sy’n bosib o beidio ag uwchraddio o Windows 2003.

Windows Server 2003 Infographic

Ni fydd Microsoft yn anfon diweddariadau diogelwch atoch, nac ychwaith yn cynnig atgyweiriadau cyflym a chefnogaeth ar-lein. Dyma rhai problemau all godi wrth redeg Windows 2003:

 • Diweddariadau’n dod i ben

Yn ôl Microsoft, roedd 37 o ddiweddariadau diogelwch yn ystod 2013 yn ymwneud â Windows 2003.  Bydd y gefnogaeth yma yn dod i ben ar 14 Gorffennaf, 2015 sy’n gadael eich sustem yn agored i beryglon.   Cyngor Microsoft yw y dylech uwchraddio’n syth er mwyn osgoi unrhyw botensial o risg.

 • Risg Diogelwch

O beidio ag uwchraddio, mae’r potensial am ymosodiadau cyber yn cynyddu.  Gall hyn gael effaith ddirifol ar eich bas-data a rhaglenni eraill sy’n cael eu rhedeg ar Windows 2003.

 • Cyfradd methiant uchel

Os ydych yn rhedeg eich sustem ar Windows 2003, mae’n bur debyg fod eich caledwedd dros ddeng mlwydd oed.  Golyga hyn fod y gefnogaeth gan y gwerthwr wedi hen dod i ben a bod ei fywyd gweithredol hefyd yn llai effeithiol.  Trwy beidio ag uwchraddio gall gynyddu eich risg o golli’r holl ddata ar eich gweinydd.

 • Cydymffurfiaeth

Mae methu â chydymffurfio â’r safonau a rheolau angenrheidiol ar gyfer gweithrediadau cyfrifiadurol â’r potensial i arwain at broblemau.  Ni fydd gweinyddwyr Windows 2003/R2 yn cydymffurfio â’r rheolau angenrheidiol ar ôl 14 Gorffennaf.  Gall hyn olygu na fydd Visa a MasterCard er enghraift yn fodlon cydweithio â’ch busnes.

 • Dim cefnogaeth

Heb y gefnogaeth angenrheidiol gall y costau sy’n gysylltiedig â rhedeg Windows 2003 godi’n sylweddol wrth i chi chwilio am ddarpariaeth arall i sicrhau diogelwch a gweithredu effeithiol.

Beth yw’r opsiynau i fusnesau bach a chanolig?

Cloud IT Solutions

Os ydych yn parhau i weithredu ar Windows 2003 dylech gynllunio’n syth ar gyfer trosglwyddo’r ddarpariaeth er mwy diogelu’ch rhwydwaith.  Wrth gwrs, mae’n bosib i chi drosglwyddo i’r fersiwn newydd a gynigir o fewn Windows ond ‘falle nawr yw’r amser i ystyried opsiynau eraill.

Dyma sut allwch uwchraddio effeithlonrwydd eich sustem:

 1. Aros ym myd Windows.

Os ydych yn gyfarwydd  â defnyddio Windows ‘falle byddwch yn hapus i ddewis yr opsiwn o ddiweddaru i’r fersiwn newydd sef Windows 2012.  Edrychwch ar Microsoft Windows Server 2003 Migration Planning Assistant a’r Microsoft Assessment and Planning Toolkit i weld pa opsiwn sydd orau i chi.

 1. Symud i Linux

Os nad oes ganddoch chi’r offer angenrheidiol ar gyfer rhedeg Microsoft, mae’r opsiwn o newid i weinydd Linux ar gyfer busnesau bach yn werth ei ystyried.  Gallwch ddewis o:

 • Univention Corporate Server
 • Zentyal SMB Edition
 • Igaware Small Business Server

Opsiwn arall fyddai adeiladu gweinydd Linux o’r newydd. Byddai ymfudo llwyddiannus i Linux yn golygu na fyddai defnyddwyr yn sylwi ar unrhyw newid.  Dylai defnyddwyr allu  ddod o hyd i adnoddau, darllen e-byst a threfnu cyfarfodydd yn union fel ag o’r blaen.

 1. Ystyriwch y Cwmwl

Mae rhai pobol yn nerfus ynglŷn â chamu i’r tywyllwch.  Ond,  mae rheiny sydd wedi mentro i’r cwmwl wedi gweld y budd. Mae’n hanfodol i fusnesau gynllunio sut i reoli’r newid ac i roi digon amser ar gyfer cyfarwyddo â’r sustem newydd.

Mae’r Cwmwl yn cynnig nifer o opsiynau:-

Os ydych yn dibynnu ar weinydd Windows 2003 ar gyfer storio ffeiliau yn bennaf byddai Microsoft Azure Storage gyda dyfais StorSimple yn addas i chi.

 • I fusnesau bach byddai sustem sy’n defnyddio’r Cwmwl yn fwy buddiol e.e. Dropbox, Google Drive neu OneDrive. Mae’r rhain yn sustemau hawdd iawn i’w defnyddio.  Maent yn hyblyg ac yn effeithiol o ran cost.
 • Os ydych yn defnyddio cyfnewidfa Microsoft ar gyfer eich calendr ac e-bost gallwch ddefnyddio Microsoft Exchange Online yn ei le.
 • Bydd Office 365 yn addas ar gyfer cynnal Office, Exchange, Sharepoint a Lync.
 • Gallwch adael Microsoft yn gyfangwbl trwy newid i Google Apps neu rhowch gynnig ar WorkMail – gwasanaeth newydd gan Amazon i fusnesau bach gyda chefnogaeth Outlook.

Mae’n amser i weithredu. Beth yw eich cynllun chi ar gyfer uwchraddio?